Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W 665/82
Pg.Śl. II 87/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/587
IPN BU 1357/588
IPN BU 1357/589
IPN BU 1357/590
IPN BU 1357/591
IPN BU 1357/592
IPN BU 1357/593
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
25-08-1982
Data zakończenia sprawy
20-01-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Erykowi Chojnackiemu, Józefowi Majcie, Wojciechowi Radomskiemu, Maciejowi Wijasowi, Januszowi Barańskiemu, Stanisławie Gawlik, Marii Ludwickiej, Markowi Jędrychowskiemu, Bogdanowi Kapralowi, Bogumiłowi Rybie, Elżbiecie Kicie, Michałowi Presmanowi, Władysławowi Dębskiemu oskarżonych o to, że uczestniczyli w działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność prawnie została zakazana.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Barański Janusz Tadeusz, ur.: 07-01-1948, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 30 sierpnia 1982 r. w Kielcach będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została prawnie zawieszona nie odstąpił od udziału w tej działalności, bowiem uczestniczył w nielegalnych zebraniach związku, redagowaniu wydawaniu i kolportowaniu wydawnictw tzw. "Komitetu Oporu Społecznego" zawierające w swej treści wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywające do nieposłuszeństwa obowiązującemu porządkowi prawnemu w okresie stanu wojennego".
Kwalifikacja
Oskarżony "o czyn przewidziany w art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 20 I 1983 r. skazał Janusza Barańskiego "na zasadzie art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29, poz. 154/ na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności". Na zasadzie art. 73 § 1 i 2 w zw. z art. 74 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawieszono warunkowo na okres 2 lat. Dodatkowo sąd orzekł karę grzywny i przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz obciążył kosztami postępowania karnego.
Chojnacki Eryk, ur.: 24-05-1962, imię ojca: Gabriel
Zarzut
Oskarżony o to, że "od maja 1982 r. w Kielcach sporządził około 2000 szt. ulotek nawołujących do udziału w akcjach protestacyjnych i nieposłuszeństwa obowiązującemu porządkowi prawnemu w okresie stanu wojennego, które następnie rozpowszechniał oraz uczestniczył w wydawaniu i rozpowszechnianiu wydawnictw tzw. "Komitetu Oporu Społecznego" Solidarność "KOS" zawierających w swej treści wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Oskarżony "o czyn przewidziany w art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk".
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd dnia 28 XII 1982 r. postanowił: - na zasadzie art. 15 § 1 kpk zawiesić postępowanie przeciwko Erykowi Chojnackiemu z powodu złego stanu zdrowia.
Dębski Wojciech Władysław, ur.: 27-06-1946, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 30 sierpnia 1982 r. w Kielcach będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została prawnie zawieszona nie odstąpił od działalności, bowiem uczestniczył w nielegalnych zebraniach związku, przyjmował na przechowanie i następnie rozpowszechniał wydawnictwa tzw. "Komitetu Oporu Społecznego" zawierające w swej treści wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywające do nieposłuszeństwa obowiązującemu porządkowi prawnemu w okresie stanu wojennego".
Kwalifikacja
Oskarżony "o czyn przewidziany w art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 20 I 1983 r. skazał Wojciecha Władysława Dębskiego "na zasadzie z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29, poz. 154/ na karę dwóch lat pozbawienia wolności". Na zasadzie art. 73 § 1 i 2 w zw. z art. 74 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawieszono warunkowo na okres 4 lat. Dodatkowo sąd orzekł karę grzywny i przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz obciążył kosztami postępowania karnego.
Gawlik Stanisława Maria, ur.: 16-11-1946, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżona o to, że "w okresie od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 30 sierpnia 1982 r. w Kielcach będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność prawnie została zawieszona nie odstąpiła od udziału w tej działalności, bowiem uczestniczyła w nielegalnych zebraniach związku, redagowaniu, wydawaniu i kolportowaniu wydawnictw tzw. Komitetu Oporu Społecznego "Solidarność" zawierające w swej treści wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywające do nieposłuszeństwa obowiązującemu porządkowi prawnemu stanu wojennego".
Kwalifikacja
Oskarżona "o czyn przewidziany w art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 20 I 1983 r. skazał Stanisławę Gawlik "na zasadzie art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29, poz. 154/ na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności". Na zasadzie art. 73 § 1 i 2 w zw. z art. 74 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawieszono warunkowo na okres 2 lat. Dodatkowo sąd orzekł karę grzywny, zasądził należne opłaty oraz obciążył kosztami postępowania karnego.
Jędrychowski Marek Stefan, ur.: 01-05-1945, imię ojca: Stefan
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 30 sierpnia 1982 r. w Kielcach będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została prawnie zawieszona nie odstąpił od udziału w tej działalności przez to, że uczestniczył w nielegalnych zebraniach związku, przyjmował na przechowanie oraz przekazywał celem dalszego rozpowszechniania wydawnictwa tzw. "Komitetu Oporu Społecznego" zawierające w swej treści wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy i wzywające do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu stanu wojennego".
Kwalifikacja
Oskarżony "o czyn przewidziany w art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 20 I 1983 r. skazał Marka Stefana Jędrychowskiego: "na zasadzie art. 48 ust. 2 tegoż dekretu na karę 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności". Na zasadzie art. 73 § 1 i 2 w zw. z art. 74 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawieszono warunkowo na okres 4 lat. Dodatkowo sąd orzekł karę grzywny i przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz obciążył kosztami postępowania karnego.
Kapral Bogdan, ur.: 06-01-1947, imię ojca: Bolesław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 30 sierpnia 1982 r. w Kielcach będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została prawnie zawieszona nie odstąpił od udziału w tej działalności bowiem uczestniczył w nielegalnych zebraniach związku i kolportowaniu wydawnictw tzw. "Komitetu Oporu Społecznego" zawierające w swej treści wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywające do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu w okresie stanu wojennego".
Kwalifikacja
Oskarżony "o czyn przewidziany w art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 20 I 1983 r. skazał Bogdana Kaprala "na zasadzie z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29, poz. 154/ na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności". Na zasadzie art. 73 § 1 i 2 w zw. z art. 74 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawieszono warunkowo na okres 3 lat. Dodatkowo sąd orzekł karę grzywny i przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz obciążył kosztami postępowania karnego.
Kita Elżbieta Jolanta, ur.: 10-02-1958, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżona o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 30 sierpnia 1982 r. w Kielcach będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została prawnie zawieszona nie odstąpiła od udziału w tej działalności, bowiem wzięła udział w sporządzaniu około 2000 szt. ulotek nawołujących do udziału w akcjach protestacyjnych i nieposłuszeństwa obowiązującemu porządkowi prawnemu w okresie stanu wojennego, które następnie rozpowszechniała".
Kwalifikacja
Oskarżona "o czyn przewidziany w art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 20 I 1983 r. skazał Elżbietę Jolantę Kitę na zasadzie art. 288 kk. w zw. z art. 36 § 1 k.k. na karę 30.000 /trzydziestu tysięcy/ złotych grzywny oraz tytułem należnych opłat 3000 zł.
Ludwicka Maria Luiza, ur.: 01-11-1943, imię ojca: Zygfryd
Zarzut
Oskarżona o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 30 sierpnia 1982 r. w Kielcach będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została prawnie zawieszona nie odstąpiła od udziału w tej działalności, bowiem uczestniczyła w nielegalnych zebraniach związku i kolportowaniu wydawnictw tzw. Komitetu Oporu Społecznego zawierające w swej treści wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywające do nieposłuszeństwa obowiązującemu porządkowi prawnemu stanu wojennego".
Kwalifikacja
Oskarżona "o czyn przewidziany w art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk."
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 20 I 1983 r. oskarżoną Marię Luizę Ludwicką uniewinnił od zarzucanego czynu a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Majta Józef, ur.: 30-08-1938, imię ojca: Tomasz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 XII 1981 r. do dnia 30 VIII 1982 r. w Kielcach będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została prawnie zakazana nie odstąpił od udziału w tej działalności, bowiem uczestniczył w nielegalnych zebraniach związku, wydawaniu i rozpowszechnianiu wydawnictw tzw. "Komitetu Oporu Społecznego" Solidarność zawierającego w swej treści wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wydawaniu ulotek nawołujących do udziału w akcjach protestacyjnych i nieposłuszeństwa obowiązującemu porządkowi prawnemu w okresie stanu wojennego".
Kwalifikacja
Oskarżony "o czyn przewidziany w art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 20 I 1983 r. skazał Józefa Majtę: "na zasadzie art. 48 ust. 2 w/cyt. dekretu na karę 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności". Na zasadzie art. 73 § 1 i 2 w zw. z art. 74 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawieszono warunkowo na okres 4 lat. Dodatkowo sąd orzekł karę grzywny i przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz obciążył kosztami postępowania karnego.
Presman Michał Błażej, ur.: 03-02-1947, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 30 sierpnia 1982 r. w Kielcach będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została prawnie zawieszona nie odstąpił od udziału w tej działalności, bowiem przyjmował na przechowanie a następnie rozpowszechniał wydawnictwa tzw. "Komitetu Oporu Społecznego Solidarność" zawierające w swej treści wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywające do nieposłuszeństwa obowiązującemu porządkowi prawnemu w okresie stanu wojennego".
Kwalifikacja
Oskarżony "o czyn przewidziany w art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 20 I 1983 r. skazał Michała Presmana "na zasadzie art. 48 ust. 2 w/cyt. dekretu na karę 8 /ośmiu/ miesięcy pozbawienia wolności". Na zasadzie art. 73 § 1 i 2 w zw. z art. 74 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawieszono warunkowo na okres 2 lat. Dodatkowo sąd orzekł karę grzywny i przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz obciążył kosztami postępowania karnego.
Radomski Wojciech Jerzy, ur.: 20-04-1953, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 30 sierpnia 1982 r. w Kielcach będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została prawnie zakazana nie odstąpił od udziału w tej działalności, uczestniczył bowiem w nielegalnych zebraniach związku, wydawaniu wydawnictw tzw. "Komitetu Oporu Społecznego" "KOS" zawierających wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wydaniu ulotki nawołującej do akcji protestacyjnych i nieposłuszeństwa obowiązującemu porządkowi prawnemu w okresie stanu wojennego".
Kwalifikacja
Oskarżony "o czyn przewidziany w art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 20 I 1983 r. skazał Wojciecha Radomskiego "na zasadzie art. 46 ust. 1 w/cyt. dekretu na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności". Na zasadzie art. 73 § 1 i 2 w zw. z art. 74 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawieszono warunkowo na okres 3 lat. Dodatkowo sąd orzekł karę grzywny i przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz obciążył kosztami postępowania karnego.
Ryba Bogumił, ur.: 04-06-1939, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od czerwca 1982 r. do dnia 30 sierpnia 1982 r. w Kielcach przyjmował na przechowanie i rozprowadzał wydawnictwa tzw. Komitetu Oporu Społecznego zawierające w swej treści wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywające do nieposłuszeństwa obowiązującemu porządkowi prawnemu w okresie stanu wojennego".
Kwalifikacja
Oskarżony "o czyn przewidziany w art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 20 I 1983 r. skazał Bogumiła Rybę "na zasadzie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29, poz. 154/ na karę 8 /ośmiu/ miesięcy pozbawienia wolności". Na zasadzie art. 73 § 1 i 2 w zw. z art. 74 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawieszono warunkowo na okres 2 lat. Dodatkowo sąd orzekł karę grzywny i przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz obciążył kosztami postępowania karnego.
Wijas Maciej, ur.: 28-01-1962, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 30 sierpnia 1982 r. w Kielcach będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została prawnie zawieszona nie odstąpił od udziału w tej działalności, bowiem uczestniczył w nielegalnych zebraniach związku, redagowaniu, wydawaniu i kolportowaniu wydawnictw tzw. Komitetu Oporu Społecznego "Solidarność" zawierające w swej treści wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywające do nieposłuszeństwa obowiązującemu porządkowi prawnemu w okresie stanu wojennego".
Kwalifikacja
Oskarżony "o przestępstwo przewidziane w art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk.".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 20 I 1983 r. skazał Macieja Wijasa "na zasadzie art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29, poz. 154/ na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności". Na zasadzie art. 73 § 1 i 2 w zw. z art. 74 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawieszono warunkowo na okres 2 lat. Dodatkowo sąd orzekł karę grzywny i przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz obciążył kosztami postępowania karnego.

Sędziowie
Karpiński Krzysztof (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 20 I 1983 r.
Oziębło Wojciech (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 20 I 1983 r.
Saletra Jan (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 20 I 1983 r.
Wrona Czesław (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 10 IX 1982 r.
Żeber Jerzy (kpt.)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 10 IX 1982 r.

Prokuratorzy
Korneszczuk Tadeusz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kielce
Magiera Ryszard (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Olechnowicz Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kielce
Uwagi
Twórca postanowienia z dnia 26 VII 1982 r. o wszczęciu śledztwa.
Rudzki A. (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kielce

 
 
.