Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 722/82
Pg.Śl.II-207/82, Pg.Śl.II-272/82
RSD-71/82
Sygnatury IPN
IPN Kr 97/1117

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
07-08-1982
Data zakończenia sprawy
03-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Przestępstwo mające na celu obalenie ustroju PRL poprzez działalność w Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój społeczny.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kowal Henryk, ur.: 20-05-1932, imię ojca: Piotr
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do czasu zatrzymania tj. do dnia 29 sierpnia 1982 r. działając w celu rozpowszechniania gromadził i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa i ulotki, których treść zawierała fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zb. z ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie kpt Stanisław Wolicki w dniu 18 października 1982 r. po przeanalizowaniu materiałów śledztwa Pg.Śl. II-207/82 p-ko cyw. Marianowi Stach i innym, podejrzanym o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym "(...) na zasadzie art. 292 § 3 pkt. 4 kpk i art. 24 § 3 kpk - postanowił: z akt śledztwa w sprawie p-ko cyw. Marianowi Stach s. Stefana, podejrz. o popełn. przest. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym poprzez sporządzenie odpisów i kserokopii protokołów przesłuchań i innych dokumentów procesowych oraz wyłączenie z akt protokołów przesłuchań wymienionych niżej podejrzanych i ich dokumentów opiniodawczych - wyłączyć do odrębnego prowadzenia materiały przeciwko: cyw. cyw. Marianowi Stachowi s. Stefana, Kazimierzowi Kowalówce s. Feliksa, Henrykowi Kowalowi s. Piotra, Stanisławowi Wajda s. Leona, Władysławowi Smagale s. Andrzeja, Józefowi Polakowi s. Piotra i Janowi Szadzińskiemu s. Stanisława - rejestrując je pod nową sygnaturą w repertorium Śl". Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 3 grudnia 1982 r. postanowił "(...) Na zasadzie art. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego w sprawie oskarżonych: cyw. cyw. Kazimierza Kowalówki, Władysława Smagały, Henryka Kowala i Jana Szadzińskiego odstąpić od prowadzenia jej w trybie postępowania doraźnego", uznał Henryka Kowala winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go "(...) na mocy art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności (...)", "(...) na zasadzie art. 73 § 1 i 74 § 1 kk orzeczone kary cyw. Władysławowi Smagale i cyw. Henrykowi Kowalowi zawiesza się na okres próby wynoszący 2 /dwa/ lata (...)", "(...) na zasadzie art. 78 § 1 kk względem osk. H. Kowala i W. Smagały orzeka grzywnę w wysokości po 50.000 zł /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, na poczet której w myśl art. 83 § 3 kk zalicza im okres tymczasowego aresztowania od dnia 29 sierpnia 1982 r. do dnia 3.12.1982 r. przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 zł. przez co pozostaje im do uiszczenia grzywnę w kwocie po. 11.200 /jedenaście tysięcy dwieście/ złotych, którą w myśl art. 37 § 1 kk na wypadek nieuiszczenia w terminie zamienia się na 28 dni zastępczej kary pozbawienia wolności przyjmując jeden dzień tej kary za równoważny grzywnie w kwocie 400 zł (...)", opłata sądowa w kwocie 13.000 zł, koszty postępowania w równych częściach, zwalnia go od opłat za opinie psychiatryczne i psychologiczne, przepadek dowodów rzeczowych spisanych w sądowych kwitach depozytowych.
Kowalówka Kazimierz, ur.: 04-04-1946, imię ojca: Feliks
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie po 13 grudnia 1981 r. do dnia zatrzymania tj. do 15 sierpnia 1982 r. działając w celu obalenia przemocą ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w ramach nielegalnej organizacji występującej pod nazwą "Konfederacja Polski Niepodległej", wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podjął czynności przygotowawcze dla urzeczywistnienia tego celu w ramach których między innymi rozpowszechniał ulotki i inne druki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 128 § 1 kk w zw. z art. 123 kk w zb. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie kpt Stanisław Wolicki w dniu 18 października 1982 r. po przeanalizowaniu materiałów śledztwa Pg.Śl. II-207/82 p-ko cyw. Marianowi Stach i innym, podejrzanym o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym "(...) na zasadzie art. 292 § 3 pkt. 4 kpk i art. 24 § 3 kpk - postanowił: z akt śledztwa w sprawie p-ko cyw. Marianowi Stach s. Stefana, podejrz. o popełn. przest. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym poprzez sporządzenie odpisów i kserokopii protokołów przesłuchań i innych dokumentów procesowych oraz wyłączenie z akt protokołów przesłuchań wymienionych niżej podejrzanych i ich dokumentów opiniodawczych - wyłączyć do odrębnego prowadzenia materiały przeciwko: cyw. cyw. Marianowi Stachowi s. Stefana, Kazimierzowi Kowalówce s. Feliksa, Henrykowi Kowalowi s. Piotra, Stanisławowi Wajda s. Leona, Władysławowi Smagale s. Andrzeja, Józefowi Polakowi s. Piotra i Janowi Szadzińskiemu s. Stanisława - rejestrując je pod nową sygnaturą w repertorium Śl". Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 3 grudnia 1982 r. postanowił "(...) Na zasadzie art. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego w sprawie oskarżonych: cyw. cyw. Kazimierza Kowalówki, Władysława Smagały, Henryka Kowala i Jana Szadzińskiego odstąpić od prowadzenia jej w trybie postępowania doraźnego", uznał Kazimierza Kowalówkę winnym zarzucanego mu czynu i skazał go "(...) na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając na jej poczet po myśli art. 83 § 1 kk okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 16 sierpnia 1982 r. (...)", opłata sądowa w kwocie 3.000 zł, koszty postępowania w równych częściach, przepadek dowodów rzeczowych spisanych w sądowych kwitach depozytowych.
Polak Józef, ur.: - - , imię ojca: Piotr
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie kpt Stanisław Wolicki w dniu 18 października 1982 r. po przeanalizowaniu materiałów śledztwa Pg.Śl. II-207/82 p-ko cyw. Marianowi Stach i innym, podejrzanym o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym "(...) na zasadzie art. 292 § 3 pkt. 4 kpk i art. 24 § 3 kpk - postanowił: z akt śledztwa w sprawie p-ko cyw. Marianowi Stach s. Stefana, podejrz. o popełn. przest. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym poprzez sporządzenie odpisów i kserokopii protokołów przesłuchań i innych dokumentów procesowych oraz wyłączenie z akt protokołów przesłuchań wymienionych niżej podejrzanych i ich dokumentów opiniodawczych - wyłączyć do odrębnego prowadzenia materiały przeciwko: cyw. cyw. Marianowi Stachowi s. Stefana, Kazimierzowi Kowalówce s. Feliksa, Henrykowi Kowalowi s. Piotra, Stanisławowi Wajda s. Leona, Władysławowi Smagale s. Andrzeja, Józefowi Polakowi s. Piotra i Janowi Szadzińskiemu s. Stanisława - rejestrując je pod nową sygnaturą w repertorium Śl". Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie kpt Stanisław Wolicki w dniu 28 października 1982 r., po przeanalizowaniu materiałów śledztwa p-ko Józefowi Polakowi, podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 3 w zb. z ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym "(...) na zasadzie art. 292 § 3 pkt. 4 kpk i art. 24 § 3 kpk - postanowił z akt śledztwa Pg.Śl. II-272/82 p-ko cyw. Marianowi Stach s. Stefana, cyw. Józefowi Polakowi s. Piotra, podejrz. o przest. z art. 48 ust. 3 w zb. z ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i innym - poprzez wyłączenie z akt tego śledztwa protokołów przesłuchań podejrzanego cyw. Józefa Polaka, jego dokumentów opiniodawczych i innych dokumentów procesowych odnoszących się tylko do tego podejrzanego wyłączyć materiały p-ko cyw. Józefowi Polakowi do odrębnego prowadzenia i włączyć je do akt śledztwa Pg.Śl. II-244/82 p-ko Jerzemu Petlickiemu s. Władysława celem wspólnego prowadzenia śledztwa przeciwko tym podejrzanym".
Smagała Władysław, ur.: 04-05-1950, imię ojca: Andrzej
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do sierpnia 1982 r. działając w celu rozpowszechnienia gromadził a następnie rozpowszechniał nielegalne pisma i ulotki sygnowane przez NSZZ "Solidarność", których treść zawierała w sobie fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zb. z ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie kpt Stanisław Wolicki w dniu 18 października 1982 r. po przeanalizowaniu materiałów śledztwa Pg.Śl. II-207/82 p-ko cyw. Marianowi Stach i innym, podejrzanym o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym "(...) na zasadzie art. 292 § 3 pkt. 4 kpk i art. 24 § 3 kpk - postanowił: z akt śledztwa w sprawie p-ko cyw. Marianowi Stach s. Stefana, podejrz. o popełn. przest. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym poprzez sporządzenie odpisów i kserokopii protokołów przesłuchań i innych dokumentów procesowych oraz wyłączenie z akt protokołów przesłuchań wymienionych niżej podejrzanych i ich dokumentów opiniodawczych - wyłączyć do odrębnego prowadzenia materiały przeciwko: cyw. cyw. Marianowi Stachowi s. Stefana, Kazimierzowi Kowalówce s. Feliksa, Henrykowi Kowalowi s. Piotra, Stanisławowi Wajda s. Leona, Władysławowi Smagale s. Andrzeja, Józefowi Polakowi s. Piotra i Janowi Szadzińskiemu s. Stanisława - rejestrując je pod nową sygnaturą w repertorium Śl". Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 3 grudnia 1982 r. postanowił "(...) Na zasadzie art. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego w sprawie oskarżonych: cyw. cyw. Kazimierza Kowalówki, Władysława Smagały, Henryka Kowala i Jana Szadzińskiego odstąpić od prowadzenia jej w trybie postępowania doraźnego", uznał Władysława Smagałę winnym zarzucanego mu czynu i skazał go "(...) na mocy art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności (...)", "(...) na zasadzie art. 73 § 1 i 74 § 1 kk orzeczone kary cyw. Władysławowi Smagale i cyw. Henrykowi Kowalowi zawiesza się na okres próby wynoszący 2 /dwa/ lata (...)", "(...) na zasadzie art. 78 § 1 kk względem osk. H. Kowala i W. Smagały orzeka grzywnę w wysokości po 50.000 zł /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, na poczet której w myśl art. 83 § 3 kk zalicza im okres tymczasowego aresztowania od dnia 29 sierpnia 1982 r. do dnia 3.12.1982 r. przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 zł. przez co pozostaje im do uiszczenia grzywnę w kwocie po. 11.200 /jedenaście tysięcy dwieście/ złotych, którą w myśl art. 37 § 1 kk na wypadek nieuiszczenia w terminie zamienia się na 28 dni zastępczej kary pozbawienia wolności przyjmując jeden dzień tej kary za równoważny grzywnie w kwocie 400 zł (...)", opłata sądowa w kwocie 11.800 zł, koszty postępowania w równych częściach, przepadek dowodów rzeczowych spisanych w sądowych kwitach depozytowych.
Stach Marian, ur.: 17-01-1946, imię ojca: Stefan
Zarzut
Oskarżony o to, że: w okresie po 13 grudnia 1981 r. aż do dnia 6 sierpnia 1982 r. działając w celu obalenia przemocą ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w ramach nielegalnej organizacji występującej pod nazwą "Konfederacja Polski Niepodległej", wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, podjął czynności przygotowawcze do urzeczywistnienia tego celu w ramach których rozpowszechniał pisma ulotne i inne druki zawierające fałszywe wiadomości mogące spowodować niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 128 § 1 kk w zw. z art. 123 kk w zb. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie kpt Stanisław Wolicki w dniu 18 października 1982 r. po przeanalizowaniu materiałów śledztwa Pg.Śl. II-207/82 p-ko cyw. Marianowi Stach i innym, podejrzanym o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym "(...) na zasadzie art. 292 § 3 pkt. 4 kpk i art. 24 § 3 kpk - postanowił: z akt śledztwa w sprawie p-ko cyw. Marianowi Stach s. Stefana, podejrz. o popełn. przest. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym poprzez sporządzenie odpisów i kserokopii protokołów przesłuchań i innych dokumentów procesowych oraz wyłączenie z akt protokołów przesłuchań wymienionych niżej podejrzanych i ich dokumentów opiniodawczych - wyłączyć do odrębnego prowadzenia materiały przeciwko: cyw. cyw. Marianowi Stachowi s. Stefana, Kazimierzowi Kowalówce s. Feliksa, Henrykowi Kowalowi s. Piotra, Stanisławowi Wajda s. Leona, Władysławowi Smagale s. Andrzeja, Józefowi Polakowi s. Piotra i Janowi Szadzińskiemu s. Stanisława - rejestrując je pod nową sygnaturą w repertorium Śl". Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 3 grudnia 1982 r. uznał Mariana Stacha winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i za to skazał go "(...) na mocy art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 3 /trzech/ lat pozbawienia wolności i karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 /dwóch/ lat, zaliczając na poczet kary w myśl art. 83 § 1 kk okres tymczasowego aresztowania od dnia 6 sierpnia 1982 r. (...)", opłata sądowa w kwocie 4.200 zł, koszty postępowania w równych częściach, przepadek dowodów rzeczowych spisanych w sądowych kwitach depozytowych.
Szadziński Jan, ur.: 24-03-1956, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 5 września 1982 r. w Krakowie rozpowszechniał pisma i ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie kpt Stanisław Wolicki w dniu 18 października 1982 r. po przeanalizowaniu materiałów śledztwa Pg.Śl. II-207/82 p-ko cyw. Marianowi Stach i innym, podejrzanym o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym "(...) na zasadzie art. 292 § 3 pkt. 4 kpk i art. 24 § 3 kpk - postanowił: z akt śledztwa w sprawie p-ko cyw. Marianowi Stach s. Stefana, podejrz. o popełn. przest. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym poprzez sporządzenie odpisów i kserokopii protokołów przesłuchań i innych dokumentów procesowych oraz wyłączenie z akt protokołów przesłuchań wymienionych niżej podejrzanych i ich dokumentów opiniodawczych - wyłączyć do odrębnego prowadzenia materiały przeciwko: cyw. cyw. Marianowi Stachowi s. Stefana, Kazimierzowi Kowalówce s. Feliksa, Henrykowi Kowalowi s. Piotra, Stanisławowi Wajda s. Leona, Władysławowi Smagale s. Andrzeja, Józefowi Polakowi s. Piotra i Janowi Szadzińskiemu s. Stanisława - rejestrując je pod nową sygnaturą w repertorium Śl". Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 3 grudnia 1982 r. postanowił "(...) Na zasadzie art. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego w sprawie oskarżonych: cyw. cyw. Kazimierza Kowalówki, Władysława Smagały, Henryka Kowala i Jana Szadzińskiego odstąpić od prowadzenia jej w trybie postępowania doraźnego", uniewinnił Jana Szadzińskiego od zarzutu popełnienia zarzucanego mu przestępstwa z braku dostatecznych dowodów winy, obciążając w jego sprawie kosztami postępowania Skarb Państwa.
Wajda Stanisław, ur.: 06-10-1946, imię ojca: Leon
Zarzut
Podejrzany o to, że: "(...) w okresie od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 29 sierpnia 1982 r. nie poniechał działalności związkowej w ten sposób, że udostępniał swoje mieszkanie do odbywania nielegalnych zebrań związkowych - zawieszonego NSZZ "Solidarność", brał w nich udział a nadto rozpowszechniał pisma i ulotki zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy (...)"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie kpt Stanisław Wolicki w dniu 18 października 1982 r. po przeanalizowaniu materiałów śledztwa Pg.Śl. II-207/82 p-ko cyw. Marianowi Stach i innym, podejrzanym o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym "(...) na zasadzie art. 292 § 3 pkt. 4 kpk i art. 24 § 3 kpk - postanowił: z akt śledztwa w sprawie p-ko cyw. Marianowi Stach s. Stefana, podejrz. o popełn. przest. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym poprzez sporządzenie odpisów i kserokopii protokołów przesłuchań i innych dokumentów procesowych oraz wyłączenie z akt protokołów przesłuchań wymienionych niżej podejrzanych i ich dokumentów opiniodawczych - wyłączyć do odrębnego prowadzenia materiały przeciwko: cyw. cyw. Marianowi Stachowi s. Stefana, Kazimierzowi Kowalówce s. Feliksa, Henrykowi Kowalowi s. Piotra, Stanisławowi Wajda s. Leona, Władysławowi Smagale s. Andrzeja, Józefowi Polakowi s. Piotra i Janowi Szadzińskiemu s. Stanisława - rejestrując je pod nową sygnaturą w repertorium Śl". Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie kpt Stanisław Wolicki w dniu 4 listopada 1982 r. postanowił "I. Na zasadzie art. 280 § 1 kpk - umorzyć śledztwo p-ko cyw. Stanisławowi Wajdzie s. Leona, podejrz. o przest. z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w części dotyczącej zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2 cyt. wyżej dekretu tj. rozpowszechniania pism i ulotek o treści zawierającej fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy - z uwagi na brak dowodów popełnienia tego przestępstwa przez podejrzanego; II. Na zasadzie art. 1, 2 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury PRL w czasie obowiązywania stanu wojennego w pozostałej części, objętej zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym przekazać dalsze prowadzenie postępowania przygotowawczego Prokuratorowi Rejonowemu dla Dzielnicy Kraków-Nowa Huta - według właściwości".

Sędziowie
Baran Mirosław ((-))
Sąd
Sąd Okręgowy Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sędzia uczestniczący w rozprawie z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie Henryka Kowala
Bosak-Ziomek Anna ((-))
Sąd
Sąd Okręgowy Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sędzia s. rej. (del.) sprawozdawca sędzia uczestniczący w rozprawie z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie Henryka Kowala
Iwulski Józef (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Miśko Wiesław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Pankiewicz Barbara ((-))
Sąd
Sąd Okręgowy Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
sędzia przewodniczący rozprawie z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie Henryka Kowala
Szewczyk Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Banaś Krzysztof (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo
Chmielewska Manuela ((-))
Prokuratura
Prokuratura Okręgowa - Kraków
Uwagi
prokurator Prokuratury Rejonowej delegowany udział w wydaniu wyroku z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie Henryka Kowala
Drabik Jerzy (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo
Grygiel Edward (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo
Kłonica Czesław (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo
Malina Eugeniusz (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo
Skrzyszowski Andrzej (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo
Wolicki Stanisław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
Postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego prowadzenia, o połączeniu prowadzonych śledztw z dnia 28.10.1982 r. w sprawie Józefa Polaka i postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa i przekazaniu sprawy według właściwości z dn. 04.11.1982 r. w sprawie Stanisława Wajdy.

 
 
.