Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 722/82, Rw. 1271/82
Pg.Śl. II-272/82
 
Sygnatury IPN
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
10-12-1982
Data zakończenia sprawy
04-02-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja Podprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie na niekorzyść Jana Szadzińskiego oraz rewizja wniesiona przez obrońcę w sprawie oskarżonego Kazimierza Kowalówki.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kowalówka Kazimierz, ur.: 04-04-1946, imię ojca: Feliks
Zarzut
Obrońca oskarżonego Kazimierza Kowalówki zaskarża wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3.12.1982 r. w przedmiocie orzeczenia o winie. "(...) ZARZUTY REWIZYJNE: I. Obrazy przepisów prawa materialnego /art. 387 pkt. 1 kpk/ - albowiem w obecnym stanie prawnym z chwilą wydania nowej ustawy o związkach zawodowych, z uwagi na przepis art. 52 wyżej cytowanej ustawy, który brzmi "Rejestracje związków zawodowych dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy tracą moc" przepis art. 46 pkt. 1 Dekretu z dnia 12.XII.1981 r. o stanie wojennym, stracił swą moc odnośnie członków byłych związków zawodowych, skoro bowiem związki zawodowe w chwili obecnej nie są zawieszone, toteż nie można kontynuować działalności która nie istnieje. II. Rażącej niewspółmierności kary /art. 387 pkt. 4 k.p.k./ - albowiem mając na względzie doskonałe opinie oskarżonego, jego sytuację rodzinną i majątkową a w szczególności, iż czynu dopuścił się w stanie znacznego stopnia ograniczenia poczytalności /art. 25 § 2 k.k./ - wymierzenie kary pozbawienia wolności w rozmiarze 1 roku i 6 miesięcy - wydaje się być rażąco surowe". Obrońca wnosi o: "(...) zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od zarzutu dopuszczenia się występku z art. 46 dekretu z dnia 12.XII.1981 r. o stanie wojennym, o zmianę zaskarżonego wyroku i warunkowe zawieszenie oskarżonemu orzeczonej kary pozbawienia wolności".
Kwalifikacja
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 1983 r. na rozprawie sprawy Jana Szadzińskiego i Kazimierza Kowalówki z powodu rewizji wniesionej przez Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie na niekorzyść Jana Szadzińskiego i obrońcę Kazimierza Kowalówki od wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3.12.1982 r. orzekł: "1/ rewizji prokuratora i obrońcy nie uwzględnić i zaskarżony wyrok utrzymać w mocy, 2/ kosztami postępowania odwoławczego w odniesieniu do Jana Szadzińskiego obciążyć Skarb Państwa zaś w odniesieniu do Kazimierza Kowalówki obciążyć nimi w/w i zasądzić od niego na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 2 i 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych /Dz.U. Nr 27, poz. 152/ wraz z późniejszymi zmianami opłatę za postępowanie odwoławcze w kwocie 6.000 /sześć tysięcy/ złotych".
Szadziński Jan, ur.: 24-03-1956, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie zaskarża wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Krakowie z dnia 3.12.1982 r. w sprawie przeciwko Janowi Szadzińskiemu i zarzuca temu wyrokowi "(...) - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia i uznanie, iż wymieniony nie dopuścił się popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia przestępstwa z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym (...)" i wnosi o "(...) uchylenie wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Krakowie w zakresie orzeczenia uniewinniającego cyw. Jana Szadzińskiego, s. Stanisława i zwrócenie w tej części sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 1983 r. na rozprawie sprawy Jana Szadzińskiego i Kazimierza Kowalówki z powodu rewizji wniesionej przez Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie na niekorzyść Jana Szadzińskiego i obrońcę Kazimierza Kowalówki od wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 3.12.1982 r. orzekł: "1/ rewizji prokuratora i obrońcy nie uwzględnić i zaskarżony wyrok utrzymać w mocy, 2/ kosztami postępowania odwoławczego w odniesieniu do Jana Szadzińskiego obciążyć Skarb Państwa zaś w odniesieniu do Kazimierza Kowalówki obciążyć nimi w/w i zasądzić od niego na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 2 i 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych /Dz.U. Nr 27, poz. 152/ wraz z późniejszymi zmianami opłatę za postępowanie odwoławcze w kwocie 6.000 /sześć tysięcy/ złotych".

Sędziowie
Jeż Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Kosmal Stanisław (mjr)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Oziębło Wojciech (ppor.)
Sąd
Sąd Wojskowy - -
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
delegowany sprawozdawca

Prokuratorzy
Siemianowski Jan (mjr)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Wolicki Stanisław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
autor rewizji od wyroku
 
 
.