Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 117/83
Pg. Śl. II-307/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 960/621
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
09-12-1982
Data zakończenia sprawy
09-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Wiktorowi Krzysztoporskiemu podejrzanemu o powielanie i kolportaż nielegalnych pism i ulotek "mogących wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Krzysztoporski Wiktor, ur.: 31-01-1951, imię ojca: Ryszard
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13.12.1981 r. do końca stycznia 1982 r. w Warszawie działając wspólnie z objętymi odrębnym postępowaniem Henryką Drogowską, Piotrem Piątakiem, Piotrem Strzałkowskim i innymi osobami, powielał i kolportował pisma i ulotki między innymi pt. "Wiadomości" zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 09.05.1983 r. skazał Wiktora Krzysztoporskiego "1/ na podstawie art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29 poz 154/ na karę 1 /jednego/ roku i 3 /trzech/ miesięcy pozbawienia wolności 2/ na podstawie art. 73 § 1 i 2, art. 74 § 1 kk orzeczoną karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 4 /cztery/ lata, 3/ na podstawie art. 75 § 1 kk wymierza grzywnę w wysokości 25.000 /dwudziestu pięciu/ tysięcy złotych z zamianą w razie jej nieuiszczenia na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 125 /stu dwudziestu pięciu/ dni, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w wysokości 200 /dwustu/ złotych 4/ na podstawie art. 83 § 3 kk na poczet orzeczonej grzywny zalicza z mocy prawa okres tymczasowego aresztowania od dnia 7 grudnia 1982 r., przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 500 /pięćset/ złotych, pozostałą część okresu tymczasowego aresztowania na podstawie art. 83 § 1 kk zalicza na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności [...] 7/ Na podstawie art. art. 1-3 ustawy z dnia 23.VI.1973 r. o opłatach w sprawach karnych /Dz. U. nr 27 poz. 152 z późniejszą zmianą: Dz. U. nr 45 /85 poz. 290/ zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 8500 /osiem tysięcy pięćset/ złotych, zaś na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża go kosztami postępowania w sprawie - na rzecz Skarbu Państwa."

Sędziowie
Plichtowicz Krzysztof (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Pudlak Zdzisław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Walczak Zdzisław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Z akt jednoznacznie nie wynika, którą prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował
Sułek Wiesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.