Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 91/83
Pg.Śl. II-353/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/164
IPN BU 1378/165
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
15-11-1982
Data zakończenia sprawy
17-03-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Maciejowi Przasnyskiemu, Magdalenie Odolińskiej, Bogdanowi Starzykowi i Zofii Zalewskiej podejrzanym o przechowywanie, przenoszenie oraz wykonywanie druków ulotnych i czasopism zawierających "wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Odolińska Magdalena Teresa, ur.: 14-10-1959, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżona o to, że działając wspólnie z pozostałymi oskarżonymi "[...] w celu rozpowszechniania wytwarzali, przechowywali oraz przenosili druki nielegalnie wychodzących w okresie stanu wojennego pism między innymi "Tygodnik Mazowsze" - "Solidarność", "Informacje Solidarności", "My", "Kierunki", zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy, przy czym Magdalena Odolińska dostarczała maszynopisy i matryce metalowe oraz odbierała w celu dalszego kolportażu gotowe druki [...]".
Kwalifikacja
Czyn z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał Magdalenę Teresę Odolińską winną popełnienia zarzucanych jej czynów i za to skazał ją: "1/ na podstawie art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym [...] na karę 1 /jednego/ roku i 4 /czterech/ miesięcy pozbawienia wolności, 2/ na podstawie art. 73 § 1 i 2 oraz z art. 74 § 1 kk orzeczoną karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 4 /cztery/ lata, 3/ na podstawie art. 83 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza z mocy prawa okres tymczasowego aresztowania od dnia 16 listopada 1982 r. do dnia 2 grudnia 1982 r. 4/ na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 23.VI.1973 r. o opłatach w sprawach karnych [...] zasądza od oskarżonej opłatę w sprawie karnej w kwocie 6000 /sześć tysięcy/ zł, zaś na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża ją kosztami postępowania w sprawie w części wynoszącej 1/5 tych kosztów".
Przasnyski Maciej Bolesław, ur.: 25-06-1956, imię ojca: Anhello
Zarzut
Oskarżony o to, że działając wspólnie z pozostałymi oskarżonymi "(...) w celu rozpowszechniania wytwarzali, przechowywali oraz przenosili druki nielegalnie wychodzących w okresie stanu wojennego pism między innymi "Tygodnik Mazowsze" - "Solidarność", "Informacje Solidarności", "My", "Kierunki", zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy", przy czym Maciej Przasnyski i Bogdan Starzyk "wykonywali offsetowe odbitki dostarczanych matryc na maszynach drukarskich należących do Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych".
Kwalifikacja
Czyn z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał Macieja Bolesława Przasnyskiego winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i za to skazał go: "1/ na podstawie art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym [...] na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności, 2/ na podstawie art. 36 § 2 i 3 kk wymierza grzywnę w wysokości 40.000 /czterdziestu tysięcy/ złotych, którą w razie nieuiszczenia jej w terminie zamienia na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 200 /dwustu/ dni, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w wysokości 200 /dwustu/ zł, 3/ na podstawie art. 73 § 1 i 2, art. 74 § 1 kk orzeczoną karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 5 /pięć/ lat, 4/ na podstawie art. 83 § 3 kk na poczet orzeczonej grzywny zalicza z mocy prawa okres tymczasowego aresztowania od dnia 13 listopada 1982 r., przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 /czterystu/ zł, 5/ na podstawie art. 40 § 2 kk orzeka karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 /dwóch/ lat, 6/ na podstawie art. art. 1-3 ustawy z dnia 23.VI.1973 r. o opłatach w sprawach karnych [...] zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w sprawie karnej w kwocie 14.000 /czternastu tysięcy/ złotych, zaś na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża go kosztami postępowania w sprawie w części wynoszącej 1/5 tych kosztów".
Starzyk Bogdan Henryk, ur.: 24-09-1956, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że działając wspólnie z pozostałymi oskarżonymi "[...] w celu rozpowszechniania wytwarzali, przechowywali oraz przenosili druki nielegalnie wychodzących w okresie stanu wojennego pism między innymi "Tygodnik Mazowsze" - "Solidarność", "Informacje Solidarności", "My", "Kierunki", zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy" przy czym Maciej Przasnyski i Bogdan Starzyk "wykonywali offsetowe odbitki dostarczanych matryc na maszynach drukarskich należących do Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych [...]".
Kwalifikacja
Czyn z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał Bogdana Henryka Starzyka winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i za to skazał go: "1/ na podstawie art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym [...] na karę 1 /jednego/ roku i 2 /dwóch/ miesięcy pozbawienia wolności, 2/ na podstawie art. 36 § 2 i 3 kk wymierza grzywnę w wysokości 20.000 /dwudziestu tysięcy/ złotych, którą w razie nieuiszczenia jej w terminie zamienia na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 100 /stu/ dni, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w wysokości 200 /dwustu/ zł, 3/ na podstawie art. art. 73 § 1 i 2, 74 § 1 kk orzeczoną karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 4 /cztery/ lata, 4/ na podstawie art. 83 § 3 kk na poczet orzeczonej grzywny zalicza z mocy prawa okres tymczasowego aresztowania od dnia 19 listopada 1982 r., przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 /czterystu/ zł, 5/ na podstawie art. art. 1-3 ustawy z dnia 23.VI.1973 r. o opłatach w sprawach karnych [...] zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w sprawie karnej w kwocie 10000 /dziesięć tysięcy/ złotych, zaś na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża go kosztami postępowania w sprawie w części wynoszącej 2/5 tych kosztów."
Zalewska Zofia, ur.: 10-01-1953, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżona o to, że działając wspólnie z pozostałymi oskarżonymi "[...] w celu rozpowszechniania wytwarzali, przechowywali oraz przenosili druki nielegalnie wychodzących w okresie stanu wojennego pism między innymi "Tygodnik Mazowsze" - "Solidarność", "Informacje Solidarności", "My", "Kierunki", zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy przy czym [...] Zofia Zalewska wykonywała metalowe matryce na urządzeniach Zarządu Głównego PCK".
Kwalifikacja
Czyn z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał Zofię Zalewską winną popełnienia zarzucanych jej czynów i za to skazał ją: "1/ na podstawie art. 18 § 2 kk w zw. z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym [...] na karę 8 /ośmiu/ miesięcy pozbawienia wolności, 2/ na podstawie art. 36 § 2 i 3 kk orzeka grzywnę w kwocie 6000 /sześciu tysięcy/ złotych, którą w razie nieuiszczenia jej w terminie zamienia na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 30 /trzydziestu/ dni, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w wysokości 200 /dwustu/ zł, 3/ na podstawie art. art. 73 § 1 i 2, 74 § 1 kk orzeczoną karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 /trzy/ lata, 4/ na podstawie art. 1-3 ustawy z dnia 23.VI.1973 r. o opłatach w sprawach karnych [...] zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa opłatę w sprawie karnej w kwocie 4.800 /cztery tysiące osiemset/ złotych, zaś na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża ją kosztami postępowania w sprawie w części wynoszącej 1/5 tych kosztów".

Sędziowie
Molak Kazimierz (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Plichtowicz Krzysztof (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Wyszczerski Lech (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Sułek Wiesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.