Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg Śl II 208/82
Pg-60/82
Sygnatury IPN
 
IPN BU 960/472

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-05-1982
Data zakończenia sprawy
03-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Śledztwo w sprawie Edmunda Rożka dotyczące posiadania nielegalnych pism: "Tygodnik Wojenny", "Niepodległość" oraz "Solidarność". Sprawa została umorzona z powodu braku dostatecznych dowodów popełnienia zarzucanego podejrzanemu czynu. Postanowieniem z dnia 14 października 1992 r. (Pn. Nadz. 204/92) Naczelny Prokurator Wojskowy zmienił podstawę umorzenia śledztwa przyjmując, że w czynie w/w brak było ustawowych znamion czynu zabronionego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Rożek Edmund, ur.: 19-04-1938, imię ojca: Antoni
Zarzut
Podejrzany o przechowywanie w celu rozpowszechniania nielegalnych pism zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy.
Kwalifikacja
Artykuł 48 pkt 3 w związku z art. 48 pkt 2 dekretu o stanie wojennym z dnia 12 grudnia 1981 roku.
Skazany
NIE
Wyrok
W dniu 3 VI 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie postanowiła: "1. Na zasadzie art. 280 § 1 kpk - śledztwo w sprawie p-ko cywilowi Edmundowi Rożek podejrzanemu o to, że od bliżej nieustalonego czasu do dn. 17 V 1982 r. w Warszawie przechowywał w swoim mieszkaniu po 30 sztuk pisma "Tygodnik Wojenny" nr 16 i 17 oraz jeden egzemplarz pisma "Niepodległość" nr 3/82 zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, w celu rozpowszechniania, tj. o czyn z art. 48 pkt 3 w zw. z art. 48 pkt 2 dekretu o stanie wojennym Dz. U. nr 29 poz. 154 z dn. 12 XII 1981- umorzyć z uwagi na brak dostatecznych dowodów popełnienia przez podejrzanego Edmunda Rożek zarzucanego mu czynu; 2. Na zasadzie art. 281 § 1 kpk - dowody rzeczowe: 60 sztuk "Tygodnika Wojennego" nr 16 i 17 oraz jeden egzemplarz pisma "Niepodległość" nr 3/82 - znalezionych w mieszkaniu Edmunda Rożek w dn. 17 V 1982 r. (...) pozostawić w aktach śledztwa."

Sędziowie

Prokuratorzy
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowienia z dnia 3 VI 1982 r. o umorzeniu śledztwa.
Michałowski Ryszard (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowienia z dnia 14 X 1992 r. o zmianie podstawy umorzenia śledztwa.
Orliński Andrzej (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
 
 
.