Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 9/82
Pg.Śl. II-158/82
RSD S -35/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/99
IPN BU 1645/106
IPN BU 1645/109
IPN BU 1645/52
IPN BU 1378/98
IPN BU 551/123
IPN BU 1378/86
IPN BU 1378/87
IPN BU 1378/88
IPN BU 1378/89
IPN BU 1378/90
IPN BU 1378/91
IPN BU 1378/92
IPN BU 1378/93
IPN BU 1378/94
IPN BU 1378/95
IPN BU 1378/96
IPN BU 1378/97
IPN BU 1205/61/1
IPN BU 1205/61/2
IPN BU 1205/61/3

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-02-1982
Data zakończenia sprawy
17-02-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Zbigniewowi Romaszewskiemu, Irenie Zofii Romaszewskiej, Danucie Jadczak, Markowi Rasińskiemu, Zbigniewowi Pietrzakowi, Zbigniewowi Kobylińskiemu, Dariuszowi Rutkowskiemu, Jackowi Bąkowi, Annie Jadwidze Owczarskiej, Irenie Rasińskiej-Gmerek, oskarżonym o prowadzenie nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bąk Jacek, ur.: 25-06-1954, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w czasie od dnia 6 do dnia 8.6.1982 r. w Warszawie posiadał bez wymaganego zezwolenia radiowy aparat nadawczy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 287 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "po dniu 13.12.1981 r. po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego był członkiem i działaczem, lecz kontynuując tę działalność, podjął współpracę z organizatorami nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność" i w dniach 6 i 8.6.1982 r. uczestniczył w nadawaniu audycji tej radiostacji, przez co rozpowszechniał fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy, a także nawoływał do przestępstwa w postaci oporu wobec ustawy i prawnych rozporządzeń państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z. art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29/81 poz. 154/ i w zb. z art. 282 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 17 II 1983 r. skazał Jacka Bąka: "1) na podstawie art. 282 kk na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności 2) na podstawie art. 287 kk na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności. W miejsce orzeczonych wyżej jednostkowych kar pozbawienia wolności, na podstawie art. 66 i 67 § 1 kk orzeka sąd karę łączną w wymiarze 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu / miesięcy pozbawienia wolności". Dodatkowo sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz koszty postępowania karnego.
Jadczak Danuta, ur.: 04-07-1947, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżona o to, że "od wiosny 1982 r. do dnia 7.07.1982 r. w Warszawie udzielała pomocy ob. Annie Owczarskiej (...) i obywatelowi Królestwa Belgii Rogerowi Robertowi Noel w dostarczaniu organizatorom i kierownictwu nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność" radiowego aparatu nadawczego w ten sposób, że pośredniczyła w nawiązaniu kontaktu pomiędzy wyżej wymienionymi a reprezentującym kierownictwo wspomnianej radiostacji ob. Zbigniewem Romaszewskim (...) wskazywała im terminy i miejsca spotkań oraz miejsce przekazania określonego wyżej aparatu nadawczego, mimo, że wiedziała, iż osoby te nie mają wymaganego zezwolenia na posiadanie takiego aparatu."
Kwalifikacja
Przestępstwo "z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 287 kk."
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżona o to, że "po dniu 13.12.1981 r., po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpiła od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego była członkiem i działaczem, lecz kontynuowała ją aż do dnia 30.8.1982 r., w szczególności poprzez rozpowszechnianie wraz z grupą innych osób - za pomocą nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność", w której była m.in. spikerką, fałszywych wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchy, a także nawoływanie do przestępstwa w postaci oporu wobec ustaw i prawnych rozporządzeń władz państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo "z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29/81 poz. 154/ w zb. z art. 282 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 17 II 1983 r. skazał Danutę Jadczak: -"na podstawie art. 46 ust. 1 cytowanego dekretu na karę 1/jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności." Dodatkowo sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz koszty postępowania karnego.
Kobyliński Zbigniew, ur.: 16-10-1939, imię ojca: Edward
Zarzut
Oskarżony o to, że "po dniu 13.12.1981 r. po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego był członkiem- lecz kontynuował ją m.in. przez udzielanie pomocy organizatorom nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność" przez użyczanie im swojego mieszkania oraz pozostającego pod jego opieką mieszkania swego brata w Warszawie (...) do spotkań konspiracyjnych oraz rozpowszechniania z nich drogą radiową fałszywych wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także nawoływanie do przestępstwa w postaci oporu wobec ustawy i prawnych rozporządzeń władz państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo "z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29/81 poz. 154/ w zb. z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 tegoż Dekretu w zb. z art. 282 kk."
Skazany
NIE
Wyrok
"Postanowieniem z dnia 24 stycznia 1983 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie Zbigniewa Kobylińskiego na czas trwania jego choroby."
Owczarska Anna Jadwiga, ur.: 23-08-1955, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżona o to, że "po dniu 13.12.1981 r. po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpiła od udziału w działalności NSZZ "Solidarność", którego była członkiem i działaczem, lecz kontynuowała ją aż do dnia 5.7.1982 r. w szczególności poprzez udzielanie od lutego 1982 r. do dnia 5.7.1982 r. pomocy obywatelowi Królestwa Belgii Rogerowi Robertowi Noel w zaopatrywaniu organizatorów i kierownictwa nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność" w materiały techniczne, w tym radiowy aparat nadawczy oraz biurowe do rozpowszechniania m.in. fałszywych wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchy oraz nawoływania do przestępstwa w postaci oporu wobec ustaw i prawnych rozporządzeń władz państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo "z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29/81 poz. 154/ w zb. z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 48 ust. 2 i 4 tegoż dekretu i art. 282 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 17 II 1983 r. skazał Annę Owczarską: - "na podstawie art. 46 ust. 1 cyt. dekretu na karę 7 /siedmiu/ miesięcy pozbawienia wolności". Dodatkowo sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz koszty postępowania karnego.
Pietrzak Zbigniew Waldemar, ur.: 16-04-1955, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
Oskarżony o to, że "po dniu 13.12.1981 r. po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego był członkiem i działaczem, lecz kontynuował tę działalność, podjął współpracę z organizatorami nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność", w ramach której w kwietniu 1982 r. w Warszawie, chcąc by inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłonił ob. Jacka Bąka (...) do wzięcia udziału w nadawaniu audycji wspomnianej radiostacji i rozpowszechniania tą drogą fałszywych wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchy, a także nawoływania do przestępstwa w postaci oporu wobec ustawy i prawnych rozporządzeń władz państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo "z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29/81 poz. 154/ w zb. z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust.2 tegoż dekretu z w zw. z art. 282 kk".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 17 II 1983 r. skazał Zbigniewa Pietrzaka "na podstawie art. 46 ust. 1 cyt. dekretu na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na zasadzie art. 73. § 1 i 2 i 74 § 1kk warunkowo zawiesił na okres próbny wynoszący 4 /cztery/ lata. Nadto na zasadzie art. 75 § 1 kk orzeka sąd grzywnę w wysokości 135.000 /sto trzydzieści pięć tysięcy/ złotych, na poczet której zgodnie z art. 83 § 3 kk zalicza się okres tymczasowego aresztowania, wynoszący 252 dni, co czyni orzeczoną grzywnę wykonaną do kwoty 126.000 zł, licząc jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie 500 zł." Dodatkowo sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz koszty postępowania karnego.
Rasińska-Gmerek Irena, ur.: 24-09-1930, imię ojca: Piotr
Zarzut
Oskarżona o to, że "po dniu 13.12.1981 r. po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpiła od udziału w działalności zawieszonego NZSS "Solidarność", którego była członkiem, lecz kontynuowała ją aż do lipca 1982 r. w ten sposób, że pośredniczyła w przekazywaniu informacji związanych z organizowaniem i działalnością nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność", a także udostępniała mieszkanie będące w jej dyspozycji w Warszawie (...) do przechowywania radiowej aparatury nadawczej tej radiostacji".
Kwalifikacja
Przestępstwo z "art. 46 ust.1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29/81 poz. 154/".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 17 II 1983 r. skazał Irenę Rasińską-Gmerek: "na podstawie art. 46 ust. 1 cyt. dekretu na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na zasadzie art. 73 § 1 i 2 i 74 § 1 kk warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3 /trzy/ lata. Nadto, na zasadzie art. 75 § 1 kk orzeka sąd grzywnę w wysokości 6000 złotych z zamianą w przypadku nieuiszczenia jej w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 12 dni, licząc jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie 500 złotych."Dodatkowo sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz koszty postępowania karnego.
Rasiński Marek Ryszard, ur.: 29-10-1956, imię ojca: Ryszard
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od dnia 12.04.1982 r. do dnia 8.06.1982 r. w Warszawie, współpracując z organizatorami nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność", kilkakrotnie uczestniczył w nadawaniu audycji tej radiostacji, w trakcie czego rozpowszechniał fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w PRL, mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy, a także nawoływał do przestępstwa w postaci oporu wobec ustawy i prawnych rozporządzeń władz państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29/81 poz. 154/ w zb. z art. 282 kk i w zw. z art. 58 kk."
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w czasie od co najmniej kwietnia 1982 r. do dnia 8.06.1982 r. w Warszawie kilkakrotnie w trakcie nadawania audycji nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność" był w posiadaniu wraz z innymi osobami - bez wymaganego zezwolenia radiowego aparatu nadawczego".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 287 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 17 II 1983 r. skazał Marka Rasińskiego: "na podstawie art. 48 ust. 4 cyt. dekretu na karę 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 287 kk na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności. W miejsce orzeczonych wyżej jednostkowych kar pozbawienia wolności, na podstawie art. 66 i 67 § 1 kk orzeka sąd karę łączną w rozmiarze 2 /dwóch/ lat i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności." Dodatkowo sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz koszty postępowania karnego.
Romaszewska Irena, Zofia, ur.: 17-08-1940, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżona o to, że "po dniu 13.12.1981 r., po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpiła od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego była członkiem i działaczem, lecz kontynuowała ją aż do dnia 5.7.1982 r., w szczególności poprzez rozpowszechnianie wraz z grupą innych osób - za pomocą nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność", w której była m.in. spikerką, fałszywych wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchy, a także nawoływanie do przestępstwa w postaci oporu wobec ustaw i prawnych rozporządzeń władz państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo "z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29/81 poz. 154/ i w zb. z art. 282 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 17 II 1983 r. skazał Irenę Zofię Romaszewską: - "na podstawie art. 48 ust. 4 cytowanego dekretu na karę 3 /trzech/ lat pozbawienia wolności". Dodatkowo sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz koszty postępowania karnego.
Romaszewski Zbigniew, ur.: 02-01-1940, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że "po dniu 13.12.1981 r., po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego był członkiem, lecz kontynuował ją aż do dnia 29.8.1982 r., w szczególności poprzez zorganizowanie i kierowanie wraz z grupą innych osób - nielegalną radiostacją o nazwie "Radio Solidarność" i rozpowszechnianie przy jej pomocy fałszywych wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchy, a także nawoływanie do przestępstwa w postaci oporu wobec ustaw i prawnych rozporządzeń władz państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo "z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust.2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r.o stanie wojennym /Dz. U. nr 29/81 poz. 154/ i w zb. z art. 282 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 17 II 1983 r. skazał Zbigniewa Romaszewskiego: "na podstawie art. 48 ust. 4 cyt. dekretu na karę 4 /czterech/ lat i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności". Dodatkowo sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz koszty postępowania karnego.
Rutkowski Dariusz, ur.: 01-02-1961, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony o to, że "po dniu 13.12.1981 r. po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego był członkiem i działaczem, lecz kontynuując tę działalność, wiosną 1982 r. podjął współpracę z organizatorami nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność" i do dnia 8 czerwca 1982 r. kilkakrotnie uczestniczył w nadawaniu audycji tej radiostacji, przez co rozpowszechniał fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy, a także nawoływał do przestępstwa w postaci oporu wobec ustawy i prawnych rozporządzeń władz państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo "z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zb. z art. 282 kk."
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w czasie od kwietnia 1982 r. do dnia 8 czerwca 1982 r. w Warszawie kilkakrotnie w trakcie nadawania audycji nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność" był w posiadaniu - wraz z innymi osobami - bez wymaganego zezwolenia radiowego aparatu nadawczego".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 287 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 17 II 1983 r. skazał Dariusza Rutkowskiego: "1) na podstawie art. 48 ust. 4 cyt. dekretu na karę 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności 2) na podstawie art. 287 kk na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności. W miejsce orzeczonych wyżej jednostkowych kar pozbawienia wolności na podstawie art. 66 i 67 § 1 kk orzeka sąd karę łączną w wymiarze 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności". Dodatkowo sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych, zasądził należne opłaty oraz koszty postępowania karnego.

Sędziowie
Darmochwał Ireneusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 7 VII 1982 r.
Dewiński Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w posiedzeniu z dnia 23 VI 1982 r.
Dubiel Lech (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 27 XI 1982 r.
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 22 X 1982 r.
Górski Bogdan (ppor.)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 25 X 1982 r.
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kotuszewski Romuald (ppłk)
Sąd
- - brak informacji w aktach
Rola
Ławnik
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 17 II 1983 r.
Kotuszewski Romuald (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 17 II 1983 r.
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w posiedzeniu z dnia 23 VI 1982 r.
Leszczynski Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 17 II 1983 r.
Lewandowski Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Łączyński Andrzej (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczenie w wydaniu postanowienia z dnia 17 I 1983 r.
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Plichtowicz Krzysztof (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 14 IX 1982 r.
Tracz Jerzy (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 14 IX 1982 r.
Urbanowicz Henryk (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Zakrzewski Władysław (ppor.)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 24 XI 1982 r.

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Draczkowski Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Fronczak Grzegorz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Isbrandt Olgierd (ppłk)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Jagiełło Józef (kpt.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Kępiński Andrzej (ppor.)
Prokuratura
- - Brak danych
Ociepka Wiesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 7 VII 1982 r. o przedstawieniu zarzutów.
Piekarski Zdzisław (nieczytelny)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Radomski Kazimierz (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Sewruk Jeremi (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Sułek Wiesław (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 12 I 1983 r.
Walczyk Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.