Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 175/83
Pg. Śl. II 360/82
S-103/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/223
IPN BU 1378/224
IPN BU 1378/225
IPN BU 1378/226
IPN BU 1378/227
IPN BU 1378/228
IPN BU 1378/229
IPN BU 1378/230/1
IPN BU 1378/230/2
IPN BU 1645/58
IPN BU 960/602
IPN BU 0331/231/1
IPN BU 0331/231/2
IPN BU 0331/231/3

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-11-1982
Data zakończenia sprawy
30-06-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Hubertowi Kossowskiemu, Markowi Boszce, Wiesławowi Piątkowskiemu, Pawłowi Wróblowi, Piotrowi Szubertowi i Kazimierzowi Hałatowi oskarżonym o prowadzenie nielegalnej działalności w ramach członkostwa w NSZZ "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Boszko Marek Stefan, ur.: 24-05-1957, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że " w okresie od stycznia do 17 listopada 1982 r. w Warszawie zorganizował i kierował konspiracyjnym związkiem na terenie Teatru Wielkiego w Warszawie, którego skład osobowy oraz struktura organizacyjna miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a którego celem było rozpowszechnianie wydawnictw propagandowych sygnowanych przez podziemne struktury "Solidarności" zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz organizowanie akcji protestacyjnych."
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 kk i w zb. z art. 278 § 2 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od maja do lipca 1982 r. w Warszawie powielił co najmniej 9 matryc nielegalnego biuletynu pn. "Informacja Solidarności", które otrzymał od Wiesława Piątkowskiego i część z gotowych odbitek rozpowszechnił wśród pracowników Teatru Wielkiego w Warszawie, przy czym biuletyny te zawierały wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 4 listopada 1982 r. w Warszawie działając wspólnie i w porozumieniu z Kazimierzem Hałatem w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej polegającej na uniemożliwieniu odbycia się akademii z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej zakłócił prawidłowe funkcjonowanie Teatru Wielkiego w Warszawie w ten sposób, że na widowni tego Teatru rozrzucił 3 fiolki szklane zawierające akrylan metylu i 2 granaty łzawiące typu UGŁ-200."
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dziu 4 listopada 1982 r. w Warszawie w wyniku rozrzucenia na widowni Teatru Wielkiego w Warszawie w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej 3 fiolek z substancją chemiczną i 2 granatów typu UGŁ-200 zniszczył wykładzinę dywanową na podłodze oraz tkaninę obiciową na fotelach, powodując przez to szkodę w mieniu tego Teatru w wysokości 65.665 zł.
Kwalifikacja
Art. 212 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego podczas rozprawy głównej dnia 30.06.1983 r. postanowił: "Na podst. art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego, art. 25 § 1 kpk oraz art. 21 § 1 kpk sprawę cyw cyw Huberta Kossowskiego, Marka Boszko, Wiesława Piątkowskiego, Pawła Wróbla, Kazimierza Hałata, Piotra Szuberta przekazać według właściwości Sądowi Rejonowemu w Warszawie do rozpoznania."
Hałat Kazimierz, ur.: 26-06-1952, imię ojca: Wincenty
Zarzut
Oskarżony o to, że "w listopadzie 1982 r. w Warszawie działając wspólnie i w porozumieniu z Markiem Boszko w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej polegającej na uniemożliwieniu odbycia się akademii z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej omówił z nim szczegóły tej akcji oraz dostarczył mu 2 granaty łzawiące typu UGŁ-200, które Marek Boszko użył rozrzucając je na widowni w dniu 4 listopada 1982 r. przez co zakłócił prawidłowe funkcjonowanie tego Teatru"
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od stycznia 1982 r. do stycznia 1983 r. w Warszawie brał udział w związku, którego skład osobowy oraz struktura organizacyjna miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a którego celem było rozpowszechnianie wydawnictw propagandowych sygnowanych przez podziemne struktury "Solidarności" zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz organizowanie akcji protestacyjnych."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego podczas rozprawy głównej dnia 30.06.1983 r. postanowił: "Na podst. art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego, art. 25 § 1 kpk oraz art. 21 § 1 kpk sprawę cyw cyw Huberta Kossowskiego, Marka Boszko, Wiesława Piątkowskiego, Pawła Wróbla, Kazimierza Hałata, Piotra Szuberta przekazać według właściwości Sądowi Rejonowemu w Warszawie do rozpoznania."
Kossowski Hubert Andrzej, ur.: 02-10-1937, imię ojca: Witold
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od stycznia do 16 listopada 1982 r. w Warszawie założył, a następnie kierował konspiracyjnym związkiem, którego skład osobowy oraz struktura organizacyjna miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a którego celem działania było rozpowszechnianie wydawnictw propagandowych sygnowanych przez podziemne struktury "Solidarności" zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz organizowanie akcji protestacyjnych."
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 278 § 2 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w październiku 1982 r. w Warszawie udzielił pomocy Markowi Boszko w zakłóceniu prawidłowego funkcjonowania Teatru Wielkiego w Warszawie, w ten sposób, że za pośrednictwem Pawła Wróbla dostarczył mu 3 fiolki szklane zawierające akrylan metylu, które następnie Marek Boszko rozrzucił w dniu 4 listopada 1982 na widowni tego Teatru w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej polegającej na uniemożliwieniu odbycia się akademii z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej."
Kwalifikacja
Art. 18 § 2 kk w zw. z art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego podczas rozprawy głównej dnia 30.06.1983 r. postanowił: "Na podst. art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego, art. 25 § 1 kpk oraz art. 21 § 1 kpk sprawę cyw cyw Huberta Kossowskiego, Marka Boszko, Wiesława Piątkowskiego, Pawła Wróbla, Kazimierza Hałata, Piotra Szuberta przekazać według właściwości Sądowi Rejonowemu w Warszawie do rozpoznania."
Piątkowski Wiesław, ur.: 01-08-1945, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od maja do lipca 1982 r. w Warszawie dostarczył Markowi Boszko co najmniej 9 matryc nielegalnego biuletynu "Informacje Solidarności, które sam wykonał celem powielenia ich na tzw. "ramce" oraz odbierał od niego gotowe odbitki i rozpowszechniał wśród nieustalonego, szerokiego kręgu mieszkańców Warszawy, przy czym biuletyny te zawierały wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od kwietnia 1982 r. do 20 stycznia 1983 r. w Warszawie brał udział w związku, którego skład osobowy oraz struktura organizacyjna miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a którego celem było rozpowszechnianie wydawnictw propagandowych sygnowanych przez podziemne struktury "Solidarności" zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz organizowanie akcji protestacyjnych."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego podczas rozprawy głównej dnia 30.06.1983 r. postanowił: "Na podst. art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego, art. 25 § 1 kpk oraz art. 21 § 1 kpk sprawę cyw cyw Huberta Kossowskiego, Marka Boszko, Wiesława Piątkowskiego, Pawła Wróbla, Kazimierza Hałata, Piotra Szuberta przekazać według właściwości Sądowi Rejonowemu w Warszawie do rozpoznania."
Szubert Piotr Stefan, ur.: 03-07-1953, imię ojca: Wacław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie stycznia 1983 r. w Warszawie brał udział w związku, którego skład osobowy oraz struktura organizacyjna miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a którego celem działania było rozpowszechnianie wydawnictw propagandowych sygnowanych przez podziemne struktury "Solidarności" zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz organizowanie akcji protestacyjnych."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 20 stycznia 1983 r. w Warszawie jako kolporter podziemnych struktur "Solidarności" dostarczył do mieszkania Barbary Kwiatkowskiej, stanowiącego punkt kolportażowy, 150 egzemplarzy pisma nielegalnego pt. "Tygodnik Wojenny" Nr 48 z dn. 20.01.1983 r. przez co podjął działanie zmierzające do wywoływania niepokoju publicznego."
Kwalifikacja
Art. 282 a kk
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w lipcu 1982 r. w Warszawie w okolicach bazaru Różyckiego nabył od nieznanego mu mężczyzny 2 karty zaopatrzenia na paliwo, które następnie wykorzystał wiedząc, że zostały one uzyskane za pomocą czynu zabronionego."
Kwalifikacja
Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25.09.1981 r. o zwalczaniu spekulacji.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od lipca do grudnia 1982 r. w Warszawie wykorzystując nabyte czynem zabronionym 2 karty zaopatrzenia na paliwo nabył w różnych stacjach CPN naie mniej niż 200 l etyliny wbrew obowiązującym na terenie całego kraju przepisami o obrocie paliwami."
Kwalifikacja
Art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 29.10.1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego podczas rozprawy głównej dnia 30.06.1983 r. postanowił: "Na podst. art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego, art. 25 § 1 kpk oraz art. 21 § 1 kpk sprawę cyw cyw Huberta Kossowskiego, Marka Boszko, Wiesława Piątkowskiego, Pawła Wróbla, Kazimierza Hałata, Piotra Szuberta przekazać według właściwości Sądowi Rejonowemu w Warszawie do rozpoznania."
Wróbel Paweł Waldemar, ur.: 02-03-1949, imię ojca: Wiktor
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od stycznia do 29 października 1982 r. w Warszawie brał udział w związku, którego skład osobowy oraz struktura organizacyjna miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a którego celem było rozpowszechnianie wydawnictw propagandowych sygnowanych przez podziemne struktury "Solidarności" zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz organizowanie akcji protestacyjnych."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w październiku 1982 r. w Warszawie udzielił pomocy Markowi Boszko w zakłóceniu prawidłowego funkcjonowania Teatru Wielkiego w Warszawie, w ten sposób, że dostarczył mu otrzymane od Huberta Kossowskiego 3 fiolki szklane zawierające akrylan metylu, które następnie Marek Boszko rozrzucił w dniu 04 listopada 1982 r. na widowni tego Teatru w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej polegającej na uniemożliwieniu odbycia się akademii z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej."
Kwalifikacja
Art. 18 § 2 kk w zw. z art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego podczas rozprawy głównej dnia 30.06.1983 r. postanowił: "Na podst. art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego, art. 25 § 1 kpk oraz art. 21 § 1 kpk sprawę cyw cyw Huberta Kossowskiego, Marka Boszko, Wiesława Piątkowskiego, Pawła Wróbla, Kazimierza Hałata, Piotra Szuberta przekazać według właściwości Sądowi Rejonowemu w Warszawie do rozpoznania."

Sędziowie
Dewiński Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 13.01.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Huberta Kossowskiego.
Górski Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 26.07.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia prokuratora na postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dn. 30.06.1983 r. o przekazaniu sprawy temuż sądowi do rozpoznania.
Grochowicz J. (płk)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczyła w wydaniu postanowienia z dn. 18.11.1982 r. o uchyleniu aresztu tymczasowego wobec Pawła Wróbla.
Jaszewski Krzysztof (płk)
Sąd
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-VIII Wydz. Karny - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 13.11.1982 r. o uchyleniu aresztu tymczasowego wobec Pawła Wróbla oraz o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia prokuratora i przekazaniu sprawy sądowi wojewódzkiemu do rozpoznania.
Kosmal Stanisław (mjr)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 26.07.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia prokuratora na postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dn. 30.06.1983 r. o przekazaniu sprawy temuż sądowi do rozpoznania.
Krawczyk E. (mjr)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczyła w wydaniu postanowienia z dn. 18.11.1982 r. o uchyleniu aresztu tymczasowego wobec Pawła Wróbla.
Krokosz Kazimierz (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 23.02.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Piotra Szuberta.
Malinowski Jan (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień: z dn. 13.01.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Huberta Kossowskiego, z dn.01.03.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Huberta Kossowskiego i Marka Boszki, z dn. 11.04.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Pawła Wróbla oraz z dn. 02.03.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Piotra Szuberta.
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 02.08.1983 r. o umorzeniu sprawy Piotra Szuberta.
Mielczarek Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 26.07.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia prokuratora na postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dn. 30.06.1983 r. o przekazaniu sprawy temuż sądowi do rozpoznania.
Misiuna Ronald (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 07.01.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Pawła Wróbla.
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 07.01.1983 r., 13.01.1983 r., 05.02.1983 r., 23.02.1983 r., 01.03.1983 r., 02.03.1983 r., 11.04.1983 r., 03.05.1983 r., 13.06.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec oskarżonych: Huberta Kossowskiego, Marka Boszki, Wiesława Piątkowskiego, Pawła Wróbla, Piotra Szuberta.
Pietrek Zdzisław (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień: z dn. 21.01.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Huberta Kossowskiego i Marka Boszki, z dn. 05.02.1983 r., 03.05.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Wiesława Piątkowskiego z dn. 07.01.1983 r. i 11.04.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Pawła Wróbla, z dn. 13.06.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Huberta Kossowskiego.
Steckiewicz Jerzy (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Przewodniczył rozprawie, podczas której wydano postanowienia z dn. 21.01.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Huberta Kossowskiego i Marka Boszki oraz uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 23.02.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Piotra Szuberta.
Wacławik Piotr (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 01.03.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Huberta Kossowskiego i Marka Boszki.
Ziemba A. (por.)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczyła w wydaniu postanowienia z dn. 18.11.1982 r. o uchyleniu aresztu tymczasowego wobec Pawła Wróbla.

Prokuratorzy
Bardon W.
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Duszyński Marek (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Gielo Tadeusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Warszawa - Żoliborz
Gonciarz Tadeusz
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Warszawa
Jackowska Anna
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Warszawa
Jaroń Jan (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Lelak Jan (płk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Piotrowski Jacek (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Sołtysiak Andrzej (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Sułek Wiesław (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Walczyk Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.