Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 109/83
Pg. Śl. II-387/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1645/120
IPN BU 960/619
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-09-1982
Data zakończenia sprawy
19-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Adamowi Borowskiemu i innym, oskarżonym o kontynuowanie działalności związkowej oraz kolportaż nielegalnych pism.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bielański Roman, ur.: 17-07-1947, imię ojca: Ryszard
Zarzut
Oskarżony o to, że "od kwietnia 1982 r. do dnia 4 listopada 1982 r. w Warszawie brał udział w związku pod nazwą "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego, w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie antypaństwowych wydawnictw propagandowych, zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz organizowanie strajków i akcji protestacyjnych, przy czym we wskazanym związku pełnił czynności kierownicze jako członek tzw. "Piątki".
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 19.05.1983 r. uznał Romana Bielańskiego winnym tego, że "w okresie od kwietnia 1982 r. do dnia 4 listopada 1982 r. w Warszawie nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego był członkiem, przez to, że zakładał i wziął udział w działalności Międzyzakładowego Komitetu Solidarności pełniąc w nim funkcje kierownicze jako członek tzw. "piątki" tj. przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności. Początek odbywania kary policzono oskarżonemu od 04.11.1981 r. Sąd zasądził od oskarżonego opłatę w wysokości 6000 zł na rzecz Skarbu Państwa. Koszty postępowania karnego ponieśli oskarżeni w równych częściach.
Bogumił Jerzy, ur.: 15-02-1947, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 7 czerwca 1982 r. w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z Adamem Borowskim, uwolnił przebywającego na leczeniu w Szpitalu Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Banacha Jana Narożniaka, pozbawionego wolności na podstawie prawnego nakazu internowania wydanego przez uprawniony organ państwowy - Komendanta Stołecznego MO w Warszawie."
Kwalifikacja
Art. 257 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "pod koniec kwietnia 1982 r. w Warszawie, z zamiarem wykorzystania w akcjach specjalnych MRKS, dokonał kradzieży butli ze sprężonym wodorem o wartości 6.270 zł. na szkodę Naukowo Produkcyjnego Centrum Półprzewodników w Warszawie."
Kwalifikacja
Art. 199 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "od kwietnia 1982 r. do 7 października 1982 r. w Warszawie brał udział w związku pod nazwą "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie antypaństwowych wydawnictw propagandowych zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz organizowanie strajków i akcji protestacyjnych, przy czym we wskazanym związku pełnił czynności kierownicze jako członek tzw. "Piątki".
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskigo Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 19.05.1983 r. uznał Wacława Skudniewskiego winnym tego, że "w okresie od kwietnia do 7 października 1982 r. w Warszawie nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego był członkiem, przez to, że zakładał i wziął udział w działalności Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarność, pełniąc w nim funkcje kierownicze jako członek tzw. "piątki" tj. przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności. Początek odbywania kary policzono oskarżonemu od 07.10.1982 r. Ponadto sąd uniewinnił Jerzego Bogumiła od zarzutu dokonania przestępstw z art. 257 § 1 kk i art. 199 § 1 kk. Sąd zasądził od oskarżonego opłatę w wysokości 6000 zł na rzecz Skarbu Państwa. Koszty postępowania karnego ponieśli oskarżeni w równych częściach.
Borowski Adam, ur.: 21-07-1955, imię ojca: Wojciech
Zarzut
Oskarżony o to, że "w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej, polegającej na bojkocie przez publiczność teatru "Komedia" w Warszawie z powodu uczestnictwa kierownictwa tego teatru w programach telewizyjnych, w dniu 4 lipca 1982 r. rozlał na sali widowiskowej podczas trwania spektaklu cuchnącą substancję chemiczną, przez co uniemożliwił przez 10 dni działalność teatru."
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "po dniu 13 grudnia 1981 r. w Warszawie, wspólnie z innymi osobami założył związek pod nazwą "Ciąg Dalszy Nastąpi", który w kwietniu 1982 r. został przekształcony w organizację o nazwie "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", przy czym istnienie i struktura tej organizacji miała pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jej celem było przestępcze naruszenie obowiązującego porządku prawnego, w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie antypaństwowych wydawnictw propagandowych, zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, oraz organizowanie strajków i akcji protestacyjnych, a nadto związkiem tym kierował."
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 7 czerwca 1982 r. w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z Jerzym Bogumiłem, uwolnił przebywającego na leczeniu w Szpitalu Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Banacha Jana Narożniaka, pozbawionego wolności na podstawie prawnego nakazu internowania wydanego przez uprawniony organ państwowy - Komendanta Stołecznego MO w Warszawie."
Kwalifikacja
Art. 257 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w miesiącu czerwcu 1982 r. w Warszawie, wspólnie i w porozumieniu z Elżbietą Stobbe i Wojciechem Borkowskim, sporządził, a następnie rozpowszechnił w miejscach publicznych na terenie Warszawy, ponad 3 tysiące ulotek pt. "Mieszkańcy Warszawy" nawołujących do organizacji strajku generalnego, przez co publicznie nawoływał do popełnienia przestępstwa."
Kwalifikacja
Art. 280 § 1 kk. [dopisane długopisem 282]
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 19.05.1983 r. uznał Adama Borowskiego winnym tego, że "1/ w okresie od miesiąca marca 1982 r. do dnia 10 lipca 1982 r. nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego był członkiem, w ten sposób, że wspólnie z innymi osobami założył w Warszawie tzw. "Porozumienie CDN, [...], w którym pełnił kierowniczą rolę i wraz z grupą innych osób, jako kierownik tzw. grup specjalnych zajmował się organizacją różnego rodzaju akcji propagandowych zawieszonego związku NSZZ "Solidarność", a także w miesiącu czerwcu 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Elżbietą Stobbe, Wojciechem Borkowskim i Mieczysławem Nowakiem nawoływał do nieposłuszeństwa ustawie tj. normie zawartej w art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r. przez to, że sporządził i rozpowszechnił w Warszawie ponad 3 tysiące ulotek p.n. "Mieszkańcy Warszawy", zawierających w swej treści nawoływania do organizacji strajku generalnego, - tj. dokonania występku określonego w art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282 kk; 2/ w dniu 7 czerwca 1982 r. w Warszawie, działając w porozumieniu i wspólnie z Mirosławem Radzikowskim i innymi osobami uwolnił Jana Narożniaka, przebywającego na leczeniu w Szpitalu Akademii Medycznej w Warszawie [...], który był pozbawiony wolności na podstawie nakazu internowania wydanego przez Komendanta Stołecznego MO w Warszawie. - tj. dokonania występku określonego w art. 257 § 1 kk" i za to skazał go na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której początek odbywania policzono od 10.07.1982 r. Sąd uniewinnił Adama Borowskiego od popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Sąd zasądził od oskarżonego opłatę w wysokości 8400 zł na rzecz Skarbu Państwa. Koszty postępowania karnego ponieśli oskarżeni w równych częściach.
Gampel Grzegorz, ur.: 25-05-1959, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Oskarżony o to, że "od kwietnia do lipca 1982 r. w Warszawie brał udział w związku o nazwie "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego, w szczególności poprzez kolportowanie i wydawanie wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz organizowanie strajków i akcji protestacyjnych, przy czym we wskazanym związku pełnił rolę kierowniczą, kierując kolportażem jego wydawnictw."
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 8 lipca 1982 r. w Warszawie przenosił w celu rozpowszechniania [skreślone, dopisane długopisem "zniszczenia"] matryce z tekstami nielegalnego wydawnictwa zatytułowanego "CDN - Głos Wolnego Robotnika" z datą 08.07.1982 r. zawierającego fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 [dopisane długopisem 46 ust. 1] w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 19.05.1983 r. uznał Grzegorza Gampela winnym tego, że " w okresie od maja do dnia 8 lipca 1982 r. w Warszawie nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego był członkiem przez to, że wziął udział w działalności Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarność, kierując organizacją kolportażu MRKS, a nadto w dniu 8 lipca 1982 r. przenosił z drukarni w celu zniszczenia zużyte matryce wydawnictwa CDN - Głos Wolnego Robotnika z dnia 8.7.1982 r., sygnowane przez MRKS" tj. art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności, której początek policzono od 08.07.1982 r. Sąd zasądził od oskarżonego opłatę w wysokości 6000 zł na rzecz Skarbu Państwa. Koszty postępowania karnego ponieśli oskarżeni w równych częściach.
Gołębiowski Bogusław, ur.: 29-10-1949, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że "od kwietnia 1982 r. do dnia 29 listopada 1982 r. w Warszawie brał udział w związku pod nazwą "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego, w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie wydawnictw zawierających wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także wzywające do organizowania strajków i akcji protestacyjnych, przy czym we wskazanym związku pełnił czynności kierownicze jako członek jego organu kierowniczego tzw. "Piątki".
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 2 kk w zw. z ar. 278 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że w celu rozpowszechniania przechowywał, a następnie przyniósł na spotkanie "Piątki" MRKS do lokalu konspiracyjnego w Warszawie [...] w dniu 29.11.1982 r. 180 egzemplarzy nielegalnego wydawnictwa CDN - Głos Wolnego Robotnika nr 18 z dnia 17.11.1982 r., zawierającego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 19.05.1983 r. uznał Bogusława Gołębiowskiego winnym tego, że "w okresie od kwietnia do 29 listopada 1982 r. w Warszawie nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego był członkiem, przez to, że zakładał i wziął udział w działalności Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności, pełniąc w nim funkcje kierownicze jako członek tzw. "piątki", a nadto w dniu 29 listopada 1982 r. na zebranie wspomnianej "piątki" MRKS [...] przyniósł 180 egzemplarzy nielegalnego wydawnictwa CDN - Głos Wolnego Robotnika nr 18 z dnia 17.11.1982 r. sygnowanego przez MRKS dla uzyskania opinii o treści i szacie graficznej pisma", tj. przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności. Początek odbywania kary policzono oskarżonemu od 29.11.1981 r. Sąd zasądził od oskarżonego opłatę w wysokości 6000 zł na rzecz Skarbu Państwa. Koszty postępowania karnego ponieśli oskarżeni w równych częściach.
Machalski Andrzej, ur.: 13-03-1942, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżony o to, że "od kwietnia do dnia 30 [dopisane długopisem 29] 1982 r. w Warszawie brał udział w związku pod nazwą "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie antypaństwowych wydawnictw propagandowych zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz organizowanie strajków i akcji protestacyjnych, przy czym we wskazanym związku pełnił czynności kierownicze sprawując funkcję redaktora naczelnego organu prasowego MRKS pt. "CDN - Głos Wolnego Robotnika"[dopisane długopisem - "zajmując się pracą w redakcji].
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w miesiącu sierpniu 1982 r. w Warszawie, zleciwszy uprzednio Markowi Tkaczowi druk wydawnictwa CDN - "Głos Wolnego Robotnika", nr 11 w ilości ok. 10 tys. egzemplarzy, które to wydawnictwo zawierało wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, następnie wspólnie z Mirosławem Radzikowskim, w celu rozpowszechniania przewoził [dopisane długopisem "odebrał"] wymienione wydawnictwo z drukarni Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie do tzw. skrzynki kontaktowej znajdującej się w samochodzie osobowym m-ki "Volkswagen" należącym do Wojciecha Borkowskiego."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 [dopisane długopisem 46 ust. 1]
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "od bliżej nieustalonej daty do dnia 29.08.1982 r. w swoim mieszkaniu [...] przechowywał w celu rozpowszechniania 800 sztuk ulotek nawołujących do popełnienia przestępstwa, tj. do zorganizowania w dniu 31.08.1982 r. ogólnokrajowej akcji protestacyjnej."
Kwalifikacja
Art. 281 kk [dopisane długopisem 46 ust. 1, 282 w zw. z 11].
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "utrudniał postępowanie karne p-ko Zbigniewowi Romaszewskiemu, który po dniu 12.12.1981 r. kontynuował działalność związkową w zawieszonym NSZZ "Solidarność" oraz organizował rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny poprzez nielegalną radiostację o nazwie "Radio Solidarność" przez to, że w okresie od miesiąca marca 1982 r. do dnia 29 sierpnia 1982 r., działając w celu uniemożliwienia organom ścigania zatrzymanie Zbigniewa Romaszewskiego, przewoził go swoim samochodem marki "Fiat-126p" [...] na terenie Warszawy i woj. stołecznego."
Kwalifikacja
Art. 252 § 1 kk [dopisane długopisem 46 ust. 1]
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 19.05.1983 r. uznał Andrzeja Machalskiego winnym tego, że "w okresie od dnia 29 sierpnia 1982 r. w Warszawie nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego był członkiem przez to, że wziął udział w działalności Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności, zajmując się pracą w redakcji nielegalnego wydawnictwa MRKS [...], a ponadto w miesiącu sierpniu 1982 r., zleciwszy uprzednio Markowi Tkaczowi druk wspomnianego wydawnictwa o nr 11 w ilości około 10 tys. egzemplarzy, po wydrukowaniu w dniu 27.8.1982 r. w celu rozpowszechniania odebrał z drukarni około 10 tysięcy egzemplarzy CDN Głos Wolnego Robotnika nr 11, zawierający fałszywą wiadomość o ukryciu przez MO prokuratorów wojskowych z Gdańska na terenie poligonu wojskowego, mogące wywołać niepokój publiczny, które następnie przekazał Mirosławowi Radzikowskiemu" tj. przestępstwa z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 2 i w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym oraz o popełnienie przestępstwa z art. 252 § 1 kk. Sąd wymierzył karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Początek odbywania kary policzono oskarżonemu od 29.08.1982 r. Ponadto sąd uniewinnił Andrzeja Machalskiego od popełnienia przestępstwa z art. 281 kk. Sąd zasądził od oskarżonego opłatę w wysokości 6000 zł na rzecz Skarbu Państwa. Koszty postępowania karnego ponieśli oskarżeni w równych częściach.
Nowak Mieczysław, ur.: 26-11-1921, imię ojca: Adam
Zarzut
Oskarżony o to, że "od bliżej nieustalonego czasu do dnia 9.07.1982 r. w Warszawie w swoim mieszkaniu [...] oraz w pomieszczeniu będącym w jego dyspozycji [...] przechowywał w celu rozpowszechniania znaczne ilości nielegalnych wydawnictw, między innymi takich, jak "Wola", "Tygodnik Stanu Wojennego", "Przetrwanie" i inne, zawierających fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. [dopisane długopisem 46 ust. 1]
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w miesiącu czerwcu 1982 r. w Warszawie, wspólnie i w porozumieniu z Adamem Borowskim i innymi osobami sporządził w celu rozpowszechniania, ulotkę pt. "Mieszkańcy Warszawy", która następnie została rozpowszechniona w ilości ponad 3 tys. egzemplarzy, nawołującej do organizowania strajku generalnego, przez co publicznie nawoływał do popełnienia przestępstwa."
Kwalifikacja
Art. 280 § 1 kk [dopisane długopisem 282]
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od kwietnia 1982 r. do dnia 9 lipca 1982 r. w Warszawie, brał udział w związku pod nazwą "Porozumienie CDN", który następnie zmienił nazwę na "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego, w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz organizowanie strajków i akcji protestacyjnych, przy czym we wskazanym związku pełnił czynności kierownicze, kierując finansami MRKS, a ponadto gromadził i przechowywał materiały i środki techniczne służące do produkcji nielegalnych wydawnictw".
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 19.05.1983 r. uznał Mieczysława Nowaka winnym tego, że "w okresie od kwietnia do dnia 9 lipca 1982 r. w Warszawie nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego był członkiem przez to, że wziął udział w działalności tzw. porozumienia CDN, a następnie Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności, pełniąc funkcję kasjera MRKS, przechowywał materiały i środki techniczne, służące do produkcji nielegalnych wydawnictw związkowych, gromadził w celu zniszczenia znaczne ilości zdezaktualizowanej nielegalnej prasy związkowej np. "Wola", "Tygodnik Stanu Wojennego", "Przetrwanie", sygnowane przez NSZZ "Solidarność", a także wspólnie i w porozumieniu z innymi członkami MRKS, tj. Adamem Borowskim, Wojciechem Borkowskim i Elżbietą Stobbe w miesiącu czerwcu 1982 r. publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa ustawie, tj. normie zawartej w art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym przez to, że wziął udział w sporządzeniu tekstu ulotki pt. "Mieszkańcy Warszawy", zawierającej w swej treści nawoływania do organizacji strajku generalnego, która to ulotka została następnie rozpowszechniona z ponad 3 tys. egzemplarzy w Warszawie" tj. przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282 kk i za to skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto sąd zasądził karę grzywny w wysokości 170000 zł, na poczet której zaliczył okres tymczasowego aresztowania wynoszący 315 dni, co czyni orzeczoną grzywnę wykonaną do kwoty 157500 zł., licząc jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie 500 zł. W przypadku nieuiszczenia w terminie pozostałej grzywny sąd orzekł zastępczą karę pozbawienia wolności w rozmiarze 25 dni, licząc jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie 500 zł. Sąd zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 23 000 zł. Koszty postępowania karnego ponieśli oskarżeni w równych częściach.
Skudniewski Wacław, ur.: 04-09-1946, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "od kwietnia 1982 r. do 29 listopada 1982 r. w Warszawie brał udział w związku pod nazwą "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie, ustrój i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także nawoływanie do organizowania strajków i akcji protestacyjnych, przy czym we wskazanym związku pełnił czynności kierownicze jako członek jego organu decydującego tzw. "Piątki".
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 19.05.1983 r. uznał Wacława Skudniewskiego winnym tego, że "w okresie od miesiąca czerwca do dnia 29 listopada 1982 r. nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność", którego był członkiem, przez to, że wziął udział w działalności Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności w Warszawie, dla którego potrzeb poprzez Edwarda Nizikowskiego dostarczał informacji o nastrojach z terenu Huty Warszawa, a także zebrano od załogi pieniądze, a ponadto kilkakrotnie brał udział w zebraniach MRKS" tj. przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Początek odbywania kary policzono oskarżonemu od 29.11.1982 r. Sąd zasądził od oskarżonego opłatę w wysokości 6000 zł na rzecz Skarbu Państwa. Koszty postępowania karnego ponieśli oskarżeni w równych częściach.
Stobbe Elżbieta, ur.: 17-06-1955, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Oskarżona o to, że "od kwietnia 1982 r. do dnia 29 sierpnia 1982 r. w Warszawie pełniła kierowniczą w związku pod nazwą "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze działanie poprzez naruszanie obowiązującego porządku prawnego, w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie antypaństwowych wydawnictw propagandowych, zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz organizowanie strajków i akcji protestacyjnych, przy czym we wskazanym związku pełniła czynności kierownicze jako kierowniczka tzw. "Biura" MRKS.
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 2 kk w zw. z ar. 278 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżona o to, że "w miesiącu czerwcu 1982 r. w Warszawie, wspólnie i w porozumieniu z Adamem Borowskim i Wojciechem Borowskim sporządziła, a następnie rozpowszechniła w miejscach publicznych na terenie Warszawy ponad 3 tysiące ulotek pn. "Mieszkańcy Warszawy" nawołujących do organizacji strajku generalnego, przez co publicznie nawoływała do popełnienia przestępstwa."
Kwalifikacja
Art. 280 § 1 kk. [dopisane długopisem 282]
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 19.05.1983 r. uznał Elżbietę Stobbe winną tego, że "w okresie od kwietnia do dnia 26 sierpnia 1982 r. w Warszawie nie odstąpiła od udziału w działalności zawieszonego NSZZ Solidarność, którego była członkiem, przez to, że wzięła udział w działalności Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarność, prowadząc tzw. "biuro", a ponadto wspólnie i w porozumieniu z innymi członkami MRKS, tj. Adamem Borowskim, Wojciechem Borkowskim i Mieczysławem Nowakiem w miesiącu czerwcu 1982 r. publicznie nawoływała do nieposłuszeństwa ustawie, tj. normie zawartej w art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym przez to, że sporządziła ponad 3 tysiące ulotek pt. "Mieszkańcy Warszawy", zawierających w swej treści nawoływania do organizacji strajku generalnego, które to ulotki zostały następnie rozpowszechnione w Warszawie" tj. przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282 kk i za to skazał ją na karę 2 lat pozbawienia wolności z jej zawieszeniem na 3 lata. Ponadto sąd zasądził od oskarżonej karę grzywny w kwocie 150000 zł. Na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania wynoszący 267 dni, licząc jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie 500 zł. W przypadku nieuiszczenia w terminie pozostałej do wykonania grzywny w kwocie 16500 zł. sąd orzekł zastępczą karę pozbawienia wolności w rozmiarze 1 miesiąca i 3 dni, licząc dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie 500 zł. Sąd zasądził od oskarżonej opłatę rzecz Skarbu Państwa w wysokości 21 000 zł. Koszty postępowania karnego ponieśli oskarżeni w równych częściach.

Sędziowie
Dewiński Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 29.11.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego arsztowania wobec Wojciecha Dobrzańskiego, Romana Bielańskiego i Mirosława Radzikowskiego .
Dorobiński Kazimierz (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Dubiel Lech (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 29.11.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego arsztowania wobec Wojciecha Dobrzańskiego, Romana Bielańskiego i Mirosława Radzikowskiego .
Łączyński Andrzej (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Maroszek Ryszard (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 29.11.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego arsztowania wobec Wojciecha Dobrzańskiego, Romana Bielańskiego i Mirosława Radzikowskiego .
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 21.01.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego arsztowania wobec Wacława Skudniewskiego.
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 21.01.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego arsztowania wobec Wacława Skudniewskiego.
Zgoda Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 21.01.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego arsztowania wobec Wacława Skudniewskiego.

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Fronczak G. (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Isbrandt Olgierd (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Miazek Kazimierz (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa

 
 
.