Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 29/83
Pg.Śl.II-329/82
 
Sygnatury IPN
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
13-10-1982
Data zakończenia sprawy
03-02-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Adamowi Krzysztofowi Romaniukowi z art. 278 § 1 kk podejrzanemu o udział "w konspiracyjnych ogniwach NSZZ "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Romaniuk Adam Krzysztof, ur.: 09-08-1952, imię ojca: Adam
Zarzut
Oskarżony o to, że "od bliżej nie ustalonego okresu czasu do dnia 13 października 1982 r. brał udział w konspiracyjnych ogniwach NSZZ "Solidarność", których struktura organizacyjna miała pozostawać tajemnicą wobec organów państwowych w ten sposób, że przewoził korespondencję pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi tego związku".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał Adama Krzysztofa Romaniuka: "1/ na podstawie art. 278 § 1 kk na karę 1 /jeden/ roku pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 73 § 1 i 2 i art. 74 § 1 kk warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 4 /cztery/ lata, 2/ na podstawie art. 75 § 1 kk orzeka grzywnę w wysokości 60.000 /sześćdziesiąt tysięcy/ zł, na poczet której na podstawie art. 83 § 3 kk zalicza okres tymczasowego aresztowania od dnia 13 października 1982 r., przyjmując jeden dzień aresztu równoważny grzywnie w wysokości 400 zł, pozostałą zaś kwotę grzywny w razie nieuiszczenia jej w terminie na podstawie art. 37 § 1 kk zamienia na karę zastępczą pozbawienia wolności, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w wysokości 200 zł, 3/ na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23.06.1973 r. zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 9600 (...) złotych oraz na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża go kosztami postępowania w sprawie".

Sędziowie
Chojnacki Bogumił (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Skouba Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Wniosek o przedłużeniu czasu trwania postępowania przygotowawczego w trybie doraźnym z dn. 29.10.1982 r.
Draczkowski Zbigniew (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.