Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W 37/83
V Pn.Śl.II-16/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/119
IPN BU 1378/120
IPN BU 1378/121
IPN BU 1378/122
IPN BU 1378/123
IPN BU 1378/124
IPN BU 514/12/1
IPN BU 514/12/2
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
03-08-1982
Data zakończenia sprawy
10-03-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Marcie Walter, Wojciechowi Lubicz-Łapińskiemu, Tadeuszowi Markiewiczowi, Ryszardowi Korczakowi, Elżbiecie Jarmoszuk, podejrzanym o działalność w zawieszonym NSZZ Solidarność. Prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej postanowieniem z dn. 13.10.1982 r. wyłączył do odrębnych postępowań materiały śledztwa w sprawie Tomasza Boczyńskiego, czynów: Łukasza Ługowskiego, Bożeny Filipowskiej, Andrzeja Górskiego, Pawła Bąkowskiego, Małgorzaty Chmielewskiej, Mieczysławy Błażejewskiej i in. Prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej postanowieniem z dn. 15.10.1982 r. postanowił umorzyć śledztwo przeciwko Lidii Pawlisz "wobec braku dostatecznych dowodów winy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Jarmoszuk Elżbieta Maria, ur.: 01-10-1937, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Oskarżona o to, że "w okresie po 13 grudnia 1981 r. do dnia 25 sierpnia 1982 r. w Warszawie, jako początkowo Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 3 w Warszawie, a później jako członek Dzielnicowej Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" dla Dzielnicy Warszawa -Mokotów, mimo zawieszenia działalności tego związku ustawodawstwem stanu wojennego: 1/ nie zaniechała działalności w tym związku w ten sposób, że w początkowym okresie stanu wojennego demonstrowała przynależność do NSZZ "Solidarność" nosząc przy sukience znaczek tej organizacji, a później dostarczała ulotki i kartki z różnymi hasłami wrogimi Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego i wzywającymi do słuchania radia "Solidarność" - nauczycielom szkoły, 2/ podjęła się działalności w podziemnych strukturach Solidarności oddając swoje mieszkanie jako punkt kontaktowy na dostarczanie i odbiór nielegalnych wydawnictw "Solidarności", przyjmując kilkakrotnie i przekazując innym osobom ponad 100 szt. "Tygodnika Solidarność Mazowsze", o różnych numerach, które zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy [...], 3/ przechowywała w swym mieszkaniu do 25 sierpnia 1982 r. w celu rozpowszechniania [...] ulotki [...], których treść lży i wyszydza socjalistyczny ustrój w Polsce".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 273 § 2 kk w związku z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dn. 10.03.1983 r. uznał Elżbietę Jarmoszuk winną przestępstwa z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 3 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał ją na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 4 lata. Sąd zasądził grzywnę w wysokości 70 000 zł. Na poczet orzeczonej grzywny zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 25 sierpnia 1982 r., przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 zł. Sąd zasądził od skazanej na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 13.000 zł. oraz koszty postępowania.
Korczak Ryszard, ur.: 22-10-1954, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie po 13 grudnia 1981 r. do dnia 25 sierpnia 1982 r. w Warszawie, jako członek NSZZ "Solidarność" przy Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział w Warszawie, mimo zawieszenia działalności tego związku ustawodawstwem stanu wojennego: 1/ nie odstąpił od działalności w tym związku, a podjął się kontaktów z osobami organizującymi podziemne struktury "Solidarności" [...], wyraził gotowość udostępniania swego mieszkania na zebrania konspiracyjne i jako punkt kontaktowy na dostarczanie nielegalnych czasopism "Solidarności" i ich odbieranie przez inne osoby na hasło; 2/ wziął udział w rozpowszechnianiu zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy [...] numerów "Tygodnika Solidarność Mazowsze", które przyjął od Tadeusza Markiewicza, a następnie przekazał łączniczkom Marcie Walter i innej NN kobiecie, o łącznej ilości 1500 sztuk [...], 3/ przechowywał w swoim mieszkaniu w celu rozpowszechniania nielegalnie wydane broszury pt. "publikacje Prawdy" i "Merkuriusz krakowski i światowy" Nr 6, które w swej treści zawierają stwierdzenia wyszydzające i lżące socjalizm i ustrój socjalistyczny w Polsce".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2, 3 i 4 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 273 § 2 kk w związku z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dn. 10.03.1983 r. uznał Ryszarda Korczaka winnym przestępstwa z art. 46 ust. 1 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał go na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 4 lata. Sąd zasądził grzywnę w wysokości 50 000 zł. Na poczet orzeczonej grzywny zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 25 sierpnia 1982 r., przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 zł. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 8.600 zł. oraz koszty postępowania.
Lubicz-Łapiński Wojciech, ur.: 02-12-1955, imię ojca: Zbigniew
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 5 sierpnia 1982 r. w Warszawie jako członek NSZZ "Solidarność" przy Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, mimo zawieszenia działalności tego związku ustawodawstwem stanu wojennego, 1/ nie odstąpił od udziału w działalności tego związku w ten sposób, że: - podtrzymywał kontakty organizacyjne i brał udział w nielegalnym zebraniu członków tego związku po ogłoszeniu stanu wojennego - przechowywał w swoim mieszkaniu w celu rozpowszechniania ulotkę NSZZ "Solidarność" [...] oraz dwie ulotki sygnowane przez t. zw. "Pracowniczy Komitet Samoobrony w IMiGW" [...], - uczestniczył w demonstracji antypaństwowej w dniu 3 maja 1982 r. na Starym Mieście w Warszawie, gdzie wykonywał swoim aparatem zdjęcia z tej manifestacji i akcji interwencyjnej organów MO, a następnie wykonane fotografie przechowywał w swoim mieszkaniu, - gromadził papier w celu wykorzystania go do druku nielegalnych wydawnictw podziemnych struktur "Solidarności", a także przechowywał w swoim mieszkaniu matryce do produkcji poligraficznej tych wydawnictw; 2/ działając w celu rozpowszechniania przechowywał w swoim mieszkaniu i rozpowszechniał, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy: ulotki, wydawnictwa oraz mające być wykorzystane do druku w nielegalnych pismach podziemnych "Solidarności" klisze z wybranymi publikacjami "Paryskiej Kultury", które zawierały treści wyszydzające socjalistyczny ustrój w Polsce [...], 3/ przekazywał otrzymane od innych osób, celem dalszego rozpowszechniania na terenie IMiGW i rozpowszechniał zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy [...] numery "Tygodnika Solidarność Mazowsze" [...], które [...] rozprowadzał między pracownikami IMiGW w Warszawie".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zbiegu z art. 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dn. 10.03.1983 r. uznał Wojciecha Lubicz-Łapińskiego winnym tego, że po ogłoszeniu stanu wojennego kontynuował działalność w NSZZ "Solidarność", w ten sposób, że pośredniczył w przekazywaniu nielegalnych druków a taże przechowywał w swoim mieszkaniu materiały poligraficzne służące do druku wydawnictw "Solidarności", tj. przestępstwa z art. 46 ust. 1 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał go na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 4 lata. Sąd zasądził grzywnę w wysokości 50 000 zł. Na poczet orzeczonej grzywny zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 5 sierpnia 1982 r. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 8.600 zł. oraz koszty postępowania.
Markiewicz Tadeusz, ur.: 09-10-1947, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie po 13.12.1981 r. do 4 sierpnia 1982 r. w Warszawie i innych miejscowościach woj. warszawskiego, jako Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Przedsiębiorstwie Instalacji Elektrycznych Budownictwa w Warszawie, mimo zawieszenia działalności tego związku ustawodawstwem stanu wojennego, 1/ nie odstąpił od działalności w tym związku, a wraz z innymi osobami w ramach udziału w strukturach podziemnych "Solidarności" uczestniczył w organizowaniu działalności poligraficznej, w tym druku i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw tzw. "Niezależnej Oficyny Wydawniczej - NOW-2", w tym książkowych opracowań pt. "Z dwóch stron drzwi" i "Raport o stanie wojennym" oraz różnych wydań "Tygodnika Solidarności Mazowsze", 2/ przechowywał, przewoził swoim samochodem z tajnej drukarni do punktów kontaktowych - na hasło - celem dalszego rozpowszechniania, zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy; a/ "Raport o stanie wojennym" zawierający między innymi [...] wiadomości i opisy zmyślone lub tendencyjnie przeinaczone [...] a ponadto zawierających stwierdzenia antyradzieckie i nawołujące do akcji protestacyjnej przeciwko władzy państwowej oraz cechy wyszydzania i poniżania socjalistycznego ustroju w Polsce; b/ tysiące egzemplarzy "Tygodnika Solidarność Mazowsze" zawierającego oczywiście fałszywe, zmyślone lub tendencyjnie przeinaczone wiadomości [...]".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2, 3 i 4 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zbiegu z art. 273 § 2 kk w związku z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dn. 10.03.1983 r. uznał Tadeusza Markiewicza winnym przestępstwa z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 3 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał go na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 5 lat. Sąd zasądził grzywnę w wysokości 100 000 zł. oraz orzekł przepadek samochodu osobowego marki "Fiat 126p". Na poczet orzeczonej grzywny zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 22 września 1982 r., przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 zł., pozostałą kwotę grzywny w razie jej nieuiszczenia w terminie zamienił na karę zastępczą pozbawienia wolności, przyjmując 1 dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w wysokości 200 zł. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 16.000 zł. oraz koszty postępowania.
Walter Marta Ewa, ur.: 28-07-1955, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżona o to, że "w okresie od 13.12.1981 r. do 5 sierpnia 1982 r. w Warszawie i innych miejscowościach województwa warszawskiego 1/ jako członek NSZZ Solidarność przy Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, mimo zawieszenia działalności tego związku ustawodawstwem stanu wojennego, podjęła się działań w podziemnych strukturach tego związku w ten sposób, że: uczestniczyła w nielegalnych zebraniach organizacyjnych [...], podjęła się funkcji łączniczki między osobami kierującymi podziemną działalnością a osobami wykonującymi zlecone czynności [...] współorganizowała i brała udział w drukowaniu nielegalnych wydawnictw w tym podziemnych struktur "Solidarności" sygnowanych przez t. zw. "Niezależną Oficynę Wydawniczą - NOW-2", w tym "Tygodnika Solidarność Mazowsze" oraz opracowań pt. "Raport o stanie wojennym" i "Z dwóch stron drzwi" [...] 2/ sporządzała osobiście, brała udział w drukowaniu i składaniu, przechowywała celem rozpowszechniania i rozpowszechniała: a/ opracowanie pt. "Raport o stanie wojennym" zawierające mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oczywiście fałszywe informacje, t. j. wiadomości i opisy zmyślone lub tendencyjnie przeinaczone [...] a ponadto zawierający stwierdzenia antyradzieckie i nawołujący do akcji protestacyjnych przeciwko władzy państwowej oraz cechy wyszydzania i poniżania socjalistycznego ustroju w Polsce; b/ kilka wydań Tygodnika Solidarność Mazowsze zawierającego wiadomości oczywiście fałszywe, zmyślone lub tendencyjnie przeinaczone, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy [...], które to "Tygodniki" w tysiącach egzemplarzy drukowała wraz z innymi, składała, a także rozpowszechniała przez dostarczanie ich na punkty kontaktowe - na hasło, celem dalszego rozpowszechniania; c/ przechowywała w swoim mieszkaniu celem dalszego rozpowszechniania, wydawnictwo pt. "Informacja Solidarności" z dnia 2-5.02.1982 r. Nr 21-22 zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy [...]; 3/ działając w celu rozpowszechniania sporządzała własnoręcznie oraz przechowywała w swoim mieszkaniu wykonane własnoręcznie i na maszynie do pisania wiersze i różne teksty zawierające treści lżące Przewodniczącego WRON i Premiera Rządu PRL gen. broni W. Jaruzelskiego, wicepremierów Rakowskiego i Obidowskiego oraz lżące i wyszydzające socjalistyczny ustrój PRL".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2,3 i 4 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zbiegu z art. 273 § 2 w zawiązku z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dn. 10.03.1983 r. uznał Martę Walter winną popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał ją na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 5 lat. Sąd zasądził grzywnę w wysokości 130 000 zł. Na poczet orzeczonej grzywny zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 5 sierpnia 1982 r., przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 zł., pozostałą kwotę grzywny w razie jej nieuiszczenia w terminie zamienił na karę zastępczą pozbawienia wolności, przyjmując 1 dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w wysokości 200 zł. Sąd zasądził od skazanej na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 19.000 zł. oraz koszty postępowania.

Sędziowie
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 02.10.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Tadeusza Markiewicza.
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 02.10.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Tadeusza Markiewicza.
Krzymień Grzegorz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 08.11.1982 r. o prowadzeniu sprawy Marty Walter, Wojciecha Lubicz-Łapińskiego, Tadeusza Markiewicza, Ryszrda Korczaka i Elżbiety Jarmoszuk w trybie doraźnym.
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 16.09.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Marty Walter.
Lewandowski Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z z dnia 23.12.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Marty Walter i Elżbiety Jarmoszuk oraz postanowienia z dnia 26.01.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Elżbiety Jarmoszuk.
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień: z dnia 16.12.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Elżbiety Jarmoszuk i Wojciecha Lubicz-Łapińskiego, z dnia 16.12.1982 r. o odrzuceniu zażalenia obrońcy Tadeusza Markiewicza na postanowienie z dnia 08.12.1982 r. o przedłużeniu prowadzenia śledztwa w trybie doraźnym i utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec oskarżonych, z dnia 23.12.1982 r. i 03.02.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Marty Walter i Elżbiety Jarmoszuk. Przewodniczył rozprawie głównej.
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień: z dnia 16.12.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Elżbiety Jarmoszuk i Wojciecha Lubicz-Łapińskiego, z dnia 16.12.1982 r. o odrzuceniu zażalenia obrońcy Tadeusza Markiewicza na postanowienie z dnia 08.12.1982 r. o przedłużeniu prowadzenia śledztwa w trybie doraźnym i utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec oskarżonych, z dnia 23.12.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Marty Walter i Elżbiety Jarmoszuk oraz z dnia 26.01.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Elżbiety Jarmoszuk.
Oleszczuk Dariusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 16.09.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Marty Walter.
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień: z dnia 16.09.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Marty Walter oraz z dnia 08.11.1982 r. o prowadzeniu sprawy Marty Walter, Wojciecha Lubicz-Łapińskiego, Tadeusza Markiewicza, Ryszrda Korczaka i Elżbiety Jarmoszuk w trybie doraźnym.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 02.10.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Tadeusza Markiewicza.
Sawicki Igor (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Sułek Mirosław (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Białystok
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień: z dnia 08.11.1982 r. o prowadzeniu sprawy: Marty Walter, Wojciecha Lubicz-Łapińskiego, Tadeusza Markiewicza, Ryszarda Korczaka i Elżbiety Jarmoszuk w trybie doraźnym, z dnia 26.01.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Elżbiety Jarmoszuk, z dnia 03.02.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Marty Walter i Elżbiety Jarmoszuk.
Zakrzewski Władysław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień: z dnia 16.12.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Elżbiety Jarmoszuk i Wojciecha Lubicz-Łapińskiego, z dnia 16.12.1982 r. o odrzuceniu zażalenia obrońcy Tadeusza Markiewicza na postanowienie z dnia 08.12.1982 r. o przedłużeniu prowadzenia śledztwa w trybie doraźnym i utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec oskarżonych.
Zgoda Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 03.02.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Marty Walter i Elżbiety Jarmoszuk.

Prokuratorzy
Kliś Bolesław (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Kubala Włodzimierz (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Makowski Wojciech (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Suski Adam (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Szczęsny Ryszard (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Szczygłowski Zbigniew (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Uwagi
Oddelegowany do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie.

 
 
.